Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, ajoneuvo

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnossa on valittavissa seuraavat osaamisalat: myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, korjaamopalvelun osaamisala, vauriokorjauksen osaamisala, työnjohdon osaamisala tai rengaspalvelun osaamisala.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.Tutkinnon suorittanut osaa toimia toimenkuvansa mukaisissa ajoneuvoalan tehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa.

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto sisältää neljä osaamisalaa, jotka ovat:

  • Ajoneuvoalan esimiestyön,
  • Korjaamopalvelun,
  • Vauriokorjauksen ja
  • Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy 180 osaamispisteeseen.

Ajoneuvoalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Ajoneuvoalan perustutkinnon, ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittaneella on ajoneuvomekaanikon tehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvojen huolto, vianhaku ja korjaustehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset ja työympäristön vaatimukset. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan korjaamopalvelujen toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan autojen, hyötyajoneuvojen tai pienkoneiden osa-alueille, valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti. Automekaanikon tutkintonimikkeen valinneet suuntaavat osaamistaan autojen mekaanisiin korjauksiin. Diagnoosimekaanikon painopiste on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Hyötyajoneuvomekaanikolla on runsaasti valittavaa laajassa hyötyajoneuvojen segmentissä. Pienkonemekaanikko valitsee tutkintoonsa vapaa-ajan ajonevoihin ja laiteisiin liittyviä osa-alueita. Osaamisalan suorittanut osaa valita ja käyttää alan työkaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Ajoneuvoalan perustutkinnon, myynnin osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa toimia myynti ja asiakaspalvelutehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan ajoneuvo-, huolto, tai varaosamyyntiin. Osaamisalassa keskeistä on laadukas asiakaspalvelu ja tekninen osaaminen. Kattava myyntipalvelujen tuottaminen on jokapäiväistä. Tutkinnon suorittaja opastaa asiakkaita erilaisissa rahoitus- ja vakuutusvaihtoehdoissa. Hän hallitsee asiakaslähtöisen liiketoiminnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen. Hän osaa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet ylläpitää asiakassuhteita sekä kehittää asiakaskokemusta ja uusia palveluita.

Ajoneuvoalan perustutkinnon, vauriokorjauksen osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan vauriokorjaustehtävissä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvojen vauriokorjaustehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan vauriokorjauksen palvelujen toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan automaalauksen tai korikorjauksen osa-alueille valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti. Automaalariksi suuntautuvat osaavat tehdä ajoneuvojen korirakenteiden maalauksen pohjustukset, perus- ja korjausmaalaukset sekä pintakäsittelyn. Korikorjaukseen suuntautuvat osaavat selvittää kolarivaurion korjattavuuden ja korjaukseen liittyvät säädökset ja hallitsee ammatissa tarvittavat liitos- ja oikaisumenetelmät. Osaamisalan suorittanut osaa valita ja käyttää alan työkaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Isännöinnin ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittanut osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaja on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin. Lisäksi tutkinnon suorittanut on syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai suunnittelemalla jonkin isännöintityöhön liittyvän kehittämishankkeen

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Hänellä on edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa noudattaen sovittua strategiaa. Hän osaa johtaa vaativan kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Hän osaa laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman, johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmilleen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on erityisen vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Tuotantotekniikan osaamisala, Koneistaja

Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

Asennuksen ja automaation osaamisalan, Koneasentaja

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa.

Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneautomaatioasentaja

Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän suorittaa mekaaniset ja sähkömekaaniset asennukset oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä turvallisesti työohjeiden ja piirustusten avulla. Koneautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

Tuotantotekniikan osaamisala, Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Tuotantotekniikan osaamisala, Muovi- ja kumituotevalmistaja

Muovi- ja kumituotevalmistaja osaa alansa tuotantotekniikat ja valmistusmenetelmät, sekä käytettävät materiaalit. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä tuotteiden valmistukseen, testaukseen, laadunvalvontaan, käyttämiensä koneiden huoltoon ja kunnossapitoon sekä varastotoimintoihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa toimia tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti, sekä huolehtia työnsä laadusta.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia itsenäisesti monipuolisissa koneasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Hänellä on vahva osaaminen koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa. Hän valmistautuu huolellisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviin, suorittaa tarvittavat toimenpiteet ja huolehtii työn dokumentoinnista ja luovuttamisesta asiakkaalle. Hän toimii alansa asiantuntijana työyhteisön jäsenenä ja toimii aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa.

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito varmistaa työskentelyn taloudelliset tavoitteet ja työn laatu. Hän laskee työkohteen kustannukset ja resursoi tarvittavat työvälineet ja -tekijät. Hän ottaa huomioon työympäristöön, koneisiin ja laitteisiin sekä niiden käyntiin liittyvät turvallisuustekijät.

Talotekniikan ammattitutkinto

Voimassa 1.6.2021 alkaen

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut lämmityslaiteasentaja (AT) kykenee hoitamaan kiinteistöjen ja pienimuotoisten tuotantoprosessien lämmityslaitteisiin liittyvät sähkö-, putkisto- ja laitteistoasennukset sekä niihin liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan lämmityslaitteistojen asennus- ja käyttöönottovaiheen työt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Lämmityslaiteasentaja (AT) toimii lämmityslaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä sekä uudisrakentamisen kohteissa että olemassa olevassa kiinteistöissä.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittaneet ilmanvaihtoasentaja (AT) ja ilmanvaihtopeltiseppä (AT) kykenevät hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset ja hoitamaan ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan liittyvät korjaustoimenpiteet. He pystyvät itsenäisesti toteuttamaan asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT) kykenee hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen ja säätöön sekä sisäilmastomittauksiin työt. Hän pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan työhön liittyvät toimenpiteet.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut tekninen eristäjä (AT) kykenee asentamaan rakennusten teknisten järjestelmien tekniset eristeet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan eristeiden asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut rakennuspeltiseppä (AT) kykenee valmistamaan ja asentamaan rakennusten rakennuspeltiosat. Hän toimii työssään ammattilaisen varmuudella, joutuisuudella ja työnkulun edellyttämällä harkinnalla. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan rakennuspeltiosien valmistus- ja asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja (AT) osaa nuohota tulisijat ja savuhormit hyvää kädentaitoa osoittaen tehokkaasti, oikein ja siististi. Hän tuntee alansa lainsäädännön, ohjeet sekä suositukset. Hän osaa neuvoa ja opastaa asiakkaitaan palamiseen, korvausilmaan, tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvissä suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huoltoasioissa. Hän hallitsee palonehkäisyn perusteet ja tuntee tärkeimmät kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tunnistaa puutteet ja riskit.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut kylmäasentaja (AT) on oman alansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta ja kylmäaineesta riippumatta. Tarvittaessa hän käyttää ammattitaitoaan perehdyttääkseen kokemattomampia kylmäasentajia eri työtehtäviin. Hänellä on edellytykset pitää ammattitaitoaan korkeana seuraamalla kylmäalalla tapahtuvaa kehitystä.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (EAT) kykenee vastaamaan putkiasennusurakan käytännön järjestämisestä ja asennustyön laadunhallintaan liittyvistä tehtävistä rakennustyömaalla. Hän osaa myös huolehtia viranomaisyhteyksistä ja yhteistoiminnasta muiden sidosryhmien kanssa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtoasentaja (EAT) kykenee vastaamaan ilmanvaihtojärjestelmän asennusurakan käytännön järjestämisestä ja asennustyön laadunhallintaan liittyvistä tehtävistä rakennustyömaalla. Hän osaa myös huolehtia viranomaisyhteyksistä ja yhteistoiminnasta muiden sidosryhmien kanssa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella rakennuspeltiseppämestarilla (EAT) on käytännön pätevyys hoitaa rakennuspeltiasennusurakan tai teknisten eristystenjärjestämiseen ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä talonrakennus- tai korjausrakennustyömaalla. Hän kykenee ohjaamaan ja vastaamaan asentajaryhmän toiminnasta. Hän hallitsee lisäksi työmaahan, työmaan sidosryhmiin ja viranomaismääräyksiin liittyvän viestinnän.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut nuohoojamestari (EAT) osaa perinteisen nuohoustyön lisäksi toimia oman toimialansa asiantuntijana palo- ja asumisturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän omaa laajat tiedot lämmitystekniikasta: palamisesta, korvausilmajärjestelyistä, polttoaineista, lämmityslaitteista ja niiden energiataloudesta. Hän hallitsee keinot, joilla voidaan vaikuttaa lämmityslaitteiden taloudelliseen energian käyttöön ja ympäristönsuojeluun ja osaa esittää ratkaisumalleja näiden parantamiseksi. Hänellä on hyvät tiedot ja taidot nuohousyrityksen toiminnan suunnittelusta sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon kylmätekniikan osaamisalalla osoitetaan alan ammattihenkilöltä vaadittava osaaminen toimimalla itsenäisesti työyhteisön jäsenenä kylmäalan teknisissä toimihenkilötehtävissä. Tutkinnon suorittanut kylmämestari (EAT) tekee asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä kylmäalan toimintaympäristöissä ja työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut henkilö toimii yrityksen työntekijöiden ja kylmäalan asiakkaiden kylmäteknisenä asiantuntijana hyödyntäen laaja-alaista teoriatietoa. Hän suunnittelee asiakkaan jäähdytys- tai lämmitystarpeet täyttävät kylmälaitteet ja laatii niistä asiakkaalle tarjouksen. Oman alansa kylmäjärjestelmien suunnitteluun erikoistuttuaan hän suunnittelee oman alansa kylmälaitteet ja niihin liittyvät oheisjärjestelmät itsenäisesti alusta loppuun. Projektinhoitoon erikoistuttuaan hän hoitaa itsenäisesti kylmäjärjestelmäprojektit ja -työmaat sekä toimii tarvittaessa asentajien esimiehenä. Hän tekee asiakkaalle luovutettavan kylmäjärjestelmän teknisen dokumentaation.Sähkötöihin ja –suunnitteluun erikoistuttuaan hän tekee itsenäisesti kylmäjärjestelmän sähkösuunnitelmia. Hän antaa ohjeita kylmäasennuksen ja -huollon sähkötöitä tekeville asentajille ja riittävän ammattitaidon hankittuaan voi toimia yrityksen sähkötöiden johtajana.

Talotekniikan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Putkiasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten katto- ja julkisivupellityksiä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti sekä asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen huopa-, tiili- ja profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Tekninen eristäjä osaa tehdä LVI-teknisiin laitteisiin ja putkistoihin liittyvät eristystyöt. Hän asentaa lämmitys-, ilmanvaihto- ja kylmäjärjestelmiin liittyvät eristeet pinnoitteineen sekä käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valitsee käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti ja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät eristeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto koostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osp)

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, johtaa vastuualueensa tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa. Hän osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä opastaa työympäristönsä toimintatavoissa ja tehtävissä.

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyötehtävissä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina.

Koneistuksen osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti koneistusalan valmistustyötehtävissä. Hän osaa ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa.

Lasi- ja keraamisen alan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti tuotteiden valmistuksessa sekä niiden asennus- ja korjaustöihin liittyvissä tehtävissä.

Muovi- ja kumitekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti tuotteiden valmistukseen ja laadunvalvontaan liittyvissä tehtävissä.