Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Liiketalous, handel och data

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtäviin ja hän hallitsee hyvän välitystavan periaatteet.

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen, riskivakuuttamisen, korvauspalvelujen, eläkevakuuttamisen tai back office -toimintojen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalan suorittaneella on on osaamista toimia erilaisissa ulkomaankaupan tuonti- tai vientitehtävissä. Opiskelija tuntee kansainvälisen toimintaympäristön tehtäviensä edellyttämällä tasolla.

Liiketoiminnan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

· asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu

· kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen

· kirjastopalveluissa toimiminen

· projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto

· markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

· henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut

· finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen

· yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Opiskelija osaa arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja kehittää yritystoimintaa vastuullisesti. Opiskelija osaa arvioida digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Opiskelija verkostoituu, käyttää tarkoituksenmukaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä asiantuntija-apua. Opiskelijalla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista ja yleistä talouden hallinnan osaamista. Hän kehittää omaa osaamistaan suunnitelmallisesti ja huolehtii työhyvinvoinnistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Yritysneuvonnan osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä neuvontaosaamista ja liiketoimintaosaamista. Opiskelija osaa neuvoa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hän ottaa neuvonnassa huomioon yritystoiminnan vastuullisuuden. Opiskelija osaa markkinoida yritysneuvontapalveluja, verkostoitua monipuolisesti ja hyödyntää tehtävissään eri alojen asiantuntijoita. Opiskelija kehittää omaa osaamistaan suunnitelmallisesti ja huolehtii työhyvinvoinnistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, työn organisointiin ja johtamiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, talouden hallintaan, tuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen, yrityskaupan toteuttamiseen tai liiketoiminnan digitalisointiin.