Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Liiketalous, handel och data

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia kiinteistönvälitysalan asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä kuten kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osake-yhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtävissä tai kiinteistönvälitysliikkeen hoitajana.

Tutkinnon suorittanut on osoittanut osaavansa toimia kiinteistönvälitysalalla noudattaen alan voimassaolevaa lainsäädäntöä, kiinteistönvälitysalan eettisiä sääntöjä ja hyvää välitystapaa. Hän on myös osoittanut osaavansa hoitaa käytetyn asunnon ja asuinkiinteistöjen myyntitoimeksiannot. Lisäksi tutkinnon suorittanut on osoittanut hallitsevansa kahden valinnaisen tutkinnon osan edellyttämän erikoistuneemman osaamisen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen tai yhteisön työtehtäviin. Perustutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa, toimistoissa, tietohallinnossa sekä tietojenkäsittelyssä. Alalla on yksi perustutkinto ja siinä on kolme osaamisalaa.

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtäviin ja hän hallitsee hyvän välitystavan periaatteet.

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen, riskivakuuttamisen, korvauspalvelujen, eläkevakuuttamisen tai back office -toimintojen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalan suorittaneella on on osaamista toimia erilaisissa ulkomaankaupan tuonti- tai vientitehtävissä. Opiskelija tuntee kansainvälisen toimintaympäristön tehtäviensä edellyttämällä tasolla.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Hänellä on hyvää liiketoimintaosaamista ja hän verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kiinteistönvälitykseen liittyvissä asiantuntija- tai johtotehtävissä esimerkiksi uudiskohteiden välitykseen, kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointiin tai kiinteistönvälitysliikkeen johtamiseen liittyen.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittaneilla on osaamista toimia erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, jotka voivat liittyä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tai hankintatoimeen.

Liiketoiminnan perustutkinto

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • kirjastopalveluissa toimiminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Myynnin ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut

 • osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti
 • osaa valmistautua myyntitilaisuuksiin hallitsemalla oman vastuualueensa tuote- ja palveluvalikoiman, hinnoittelun perusteet sekä yrityksen muut tuotteet ja palvelut
 • osaa toimia työyhteisössään
 • osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa asiakaspalvelua
 • osaa myydä ja arvoida työnsä kannattavuutta.

Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut

 • Tuoteryhmän hoitaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita, valvoa toimituksia sekä seurata ja kehittää tuoteryhmää.
 • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteet sekä seurata niiden toteutusta. joka on valinnut tutkinnon osan työssä oppimisen ohjaaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin.
 • Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen -tutkinnon osan voi toimia muun muassa kauppiasyrittäjänä.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä myyntitehtävissä, joissa on vastuussa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi toimia joko kiinteässä toimipaikassa, sähköisessä toimintaympäristössä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sihteerin ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut

 • osaa toimia työyhteisössään organisaation toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • osaa hoitaa ulkoista ja sisäistä asiakaspalvelua
 • hallitsee viestinnän ja on kielitaitoinen
 • osaa käyttää tarpeellista viestintä- ja tietotekniikkaa sekä hoitaa asiakirjahallintaa

Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut tutkinnon osan

 • Toimiston sihteerinä toimiminen, osaa hoitaa toimiston sihteeripalvelut, joihin kuuluu muun muassa puhelinpalvelu, postin hoito ja toimistolaitteiden käyttö sekä toimiston hankinnat ja tilausten käsittely
 • Viestintäpalvelujen sihteerinä toimiminen, osaa toimia viestinnän tukena. Hän osaa tuottaa materiaalia viestinnän tueksi ja käyttää viestinnän toteuttamiseen liittyvää tietotekniikkaa.
 • Myynti- ja markkinointipalvelujen sihteerinä toimiminen, osaa tuottaa materiaalia myynnin ja markkinoinnin tueksi. Hän osallistuu asiakastapahtumien, vierailujen ja näyttelyjen järjestämiseen. Hän avustaa asiakassuhteiden ja asiakaskampanjoiden hoitamisessa erilaisten markkinointikanavien kautta.
 • Terveydenhuollon sihteerinä toimiminen, osaa muun muassa tehdä ajanvarauksia ja huolehtia potilasasiakirjoista. Hän osaa kirjoittaa tai tarkistaa saneluja.
 • Taloushallinnon sihteerinä toimiminen, osaa muun muassa tarkastaa laskut ja huolehtia niiden lähettämisestä. Hän osaa tiliöidä kirjanpitoaineistoa, tuottaa myyntilaskuja, hoitaa maksuliikennettä.
 • Henkilöstöpalvelujen sihteerinä toimiminen, osaa muun muassa ylläpitää ja päivittää erilaisia henkilörekisterejä ja tehdä henkilöstön työsuhteeseen liittyviä asiakirjo sekä opastaa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Hän osaa pitää yllä työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista.

Tutkinnon suorittaneet toimivat sihteerin tai assistentin tehtävissä erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittanut voi toimia taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä sekä sisäisenä tarkastajana tai sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisena valitun tutkinnon osan mukaan.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa analysoida, suunnitella ja seurata taloutta sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa.

Henkilöstötyön osaamisalan suorittaneella on laaja osaaminen työ- ja palvelussuhdeasioissa. Hän osaa analysoida henkilöstön tilaa ja siihen kytkeytyviä henkilöstöasioita yhdessä organisaation johdon ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Hän osaa laatia henkilöstösuunnitelmia ja henkilöstöprosesseja sekä toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana palvelussuhdeasioissa.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittaneella on sisäisen tarkastuksen vaatima laaja erityisosaaminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamis- sekä hallintojärjestelmien tarkastamisessa. Hänellä on laaja kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta sekä alan lainsäädännöstä.

Viestinnällisesti tutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutustaidot joko suomen tai ruotsin kielellä sekä alalla vaadittavien sähköisten työkalujen hyvä osaaminen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on osaamista rahoitustoiminta, kustannuslaskenta, kirjanpidon erityiskysymyksistä, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista, henkilöstön osaamisen kehittämisestä, sisäisen tarkastuksen johtamisesta, toiminnan mittaamisesta, hankintojen suunnittelusta tai kehittämistyön toteuttamisesta.

Taloushallinnon ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa asiakaspalvelun ja on yhteistyökykyinen.

Kirjanpitäjän osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa kirjanpidon ja hoitaa arvonlisäverotuksen. Hän osaa laatia tilinpäätöksen ja hoitaa verotukseen liittyvät tehtävät.

Palkanlaskijan osaamisalan valinnut osaa hoitaa palkkakirjanpitoa, laskea palkat. Hän osaa laskea vuosilomapalkat.

Talousassistentin osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa toimia maksuhallintoa tukevissa tehtävissä. Hän osaa hoitaa laskutusta ja myyntireskontraa sekä perintää. Hän osaa hoitaa maksuliikennettä. Lisäksi hän osaa hoitaa tiliöinnit ja ostoreskontran. Hän osaa hoitaa taloudellisen tiedon hallintaan liittyvät tehtävät.

 • Budjetoinnin tutkinnon osan valinnut osaa laatia talousarvion omalle organisaatiolleen ja seurata sen toteutumista.
 • Matkajärjestelyjen hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa hoitaa matkoihin liittyvät järjestelyt ja matkakustannukset.
 • Hinnoittelu-tutkinnon osan valinnut osaa tehdä hinnoittelulaskelmia ja anlysoida hinnoittelun kannattavuuta.
 • Tiiminvetäjänä toimiminen - tutkinnon osan valinnut osaa johtaa ja kehittää työryhmänsä toimintaa.
 • Tilinpäätösanalyysin laatiminen -tutkinnon osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa laatia tilinpäätöksen tunnuslukuanalyysit sekä laatia kustannus- ja kannattavuuslaskelmia.
 • Palkanlaskennan erityistilanteiden hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa laskea palkat ja neuvoa erityistilanteissa.
 • Projektin talousohjaus -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa projektien taloutta: suunnittelusta talouden seuraamiseen.
 • Konsernitilinpäätöksen tekeminen -tutkinnon osan suorittaja osaa laatia konsernitilinpäätöksen.
 • Rahoitussuunnittelu-tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa rahoitussuunnittelua.
 • Henkilöstöasioiden hoitaminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa henkilöstöasioita: työsuhteen aloittamisesta työsuhteen lopettamiseen.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä taloushallinnon tehtävissä pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suuren organisaation taloushallinnon osastolla.