Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Sosiaali ja terveys

Lääkealan perustutkinto

Lääkeala on sekä osa terveydenhuoltojärjestelmää että teollisuuden ala. Lääkeala vastaa lääkkeiden kehitystyöstä, tutkimisesta, valmistamisesta, logistiikasta, jakelusta sekä lääkkeen oikean käytön ohjaamisesta ja seurannasta. Lääkealalla korostuvat eri ammattiryhmien ja toimijoiden keskinäinen arvostus, yhteistyö ja asiantuntijuus. Työssä toimitaan asiakaskeskeisesti ja asiakkaan parhaaksi.

Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen tietotekniikan, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamistaan. Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito vaihtoehtoisesti apteekkityössä, sairaala-apteekkityössä, lääketeollisuudessa tai lääketukkukauppatyössä sekä valinnaisten tutkinnon osien kautta hankittu monipuolinen erikoisosaaminen esimerkiksi automaatiolaitteiden käytössä, lääkkeiden valmistuksessa, markkinoinnissa ja somistuksessa, tietotekniikan soveltamisessa, tuoteryhmän ylläpidossa sekä apteekin verkkopalvelussa työskentelyssä. Lääketeknikko osaa noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä. Hän osaa toimia potilas- ja asiakasturvallisuutta, ammattietiikkaa, ergonomiaa ja kestävää kehitystä noudattaen ja huolehtia työhyvinvoinnistaan. Hän osaa ottaa työssään huomioon alan salassapito- ja työsuojelumääräykset sekä yritystoiminnan tavoitteet ja yrityksen kannattavuuden. Lääketeknikko osaa hyödyntää työssään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja kielitaitoaan lääkealan eri tehtävissä ja lääketeknikon työhön liittyvässä asiakaspalvelussa.

Lääkealan perustutkinto, voimassa 31.7.2016 saakka

Lääkealan perustutkinnon suorittanut valmistuu lääketeknikoksi. Lääkealan perustutkinnon suorittanut saa valmiudet työskennellä esimerkiksi lääkehuollon logistisissa sekä toimisto- ja tietotekniikan tehtävissä, reseptinkäsittelyssä ja avustajina lääkkeiden käsittely- ja valmistusprosessissa farmaseuttisessa valvonnassa. Perustutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä assistenttina kliinisessä tutkimuksessa, lääkkeen valmistuksessa, lääkemarkkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä erilaisissa lääkehuollon varastointitehtävissä.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat on laadittu siten, että niiden suorittaminen edellyttää opiskelijalta mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakollisten tutkinnon osien sisällön hallintaa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Päihdetyön ammattitutkinto

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja eettisiä periaatteita. Hän osaa toimia erilaisten päihdetyön asiakas- ja kohderyhmien kanssa ja hyödyntää alan tietoa toiminnassaan, osaa toimia mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmässä sekä omassa työyhteisössään. Tutkinnon suorittanut huolehtii työyhteisön työturvallisuudesta, sekä omasta työ- ja toimintakyvystään ja kehittymisestään, osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa päihteitä käyttävän asiakkaan kanssa ja osaa selvittää asiakkaan päihteiden käyttöä ja sen seurauksia ja toimia päihdetyön hoito-, kuntoutus- ja ohjaustyössä. Hän osaa toteuttaa päihdetyössä erilaisia työ-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja huolehtia päihdeasiakkaiden toimintaympäristön turvallisuudesta ja osaa kehittää omaa osaamistaan. Ehkäisevä päihdetyö -tutkinnon osan suorittaja osaa toimia ehkäisevän päihdetyön työtehtävissä ja asiakastyössä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyön prosessin. Kuntouttava päihdetyö -tutkinnon osan suorittaja osaa työskennellä terapeuttisen lähestymistavan periaatteita noudattaen ja käyttää erilaisia työmenetelmiä kuntoutusprosessin aikana. Haittoja vähentävä päihdetyö -tutkinnon osan suorittaja osaa toimia haittoja vähentävän päihdetyön toimintaympäristöissä ja käyttää erilaisia haittoja vähentävän päihdetyön menetelmiä. Yrittäjyys-osan suorittaja osaa toimia yrittäjänä päihdetyössä sekä arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan, laatia liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän eri toiminta-alueilla asiakastyössä sekä moniammatillisissa verkostoissa tai työyhteisöissä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Jalkojenhoidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä. Suun hoidon osaamisalassa hän osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Perustason ensihoidon osaamisalassa hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle tai perustason ensihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen toimintakyvyn ylläpidossa, saattohoitoon, näytteenottoon, kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön eri asiakasryhmille, immobilisaatiohoitotyöhön, perioperatiiviseen hoitotyöhön, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimimiseen, saattohoitoon, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen, lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen sekä suun ja jalkojen hoitoon.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, voimassa 31.7.2016 saakka

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on lähihoitaja. Tutkinto antaa pätevyyden perustason terveyttä edistävään, ehkäisevään ja kuntouttavaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyöhön. Koulutus antaa osaamisalasta riippumatta perusvalmiudet asiakkaiden toimintakykyä tukevaan, ohjaavaan, hoitavaan ja kuntouttavaan osaamiseen. Tutkinnon suorittanut edistää asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten monenlaisissa elämäntilanteissa. Lähihoitajaksi voi erikoistua kymmenessä eri osaamisalassa.

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Välinehuoltaja osaa käyttää turvallisesti työhönsä liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Välinehuoltaja osaa hyödyntää työssään kielitaitoaan, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja työympäristön mahdollistamaa automaatiota. Hän osaa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toimia asiakaspalvelussa. Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut tuntee yritystoiminnan perusteita ja osaa edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta. Välinehuoltaja osaa kehittää ja tuotteistaa erilaisia työhönsä liittyviä palvelukonsepteja. Aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista. Välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön. Välinehuoltaja tuntee huollettavat välineet nimiltään, ominaisuuksistaan, erityismerkinnöiltään ja huoltotavoiltaan. Hän osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Hän tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä. Hän työskentelee ergonomisesti ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut arvostaa ja kehittää omaa työtään ja ammattialaansa. Hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hän kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi työtään, asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin.