Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Sosiaali ja terveys

Lääkealan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Lääkeala on sekä osa terveydenhuoltojärjestelmää että teollisuuden ala. Lääkeala vastaa lääkkeiden kehitystyöstä, tutkimisesta, valmistamisesta, logistiikasta, jakelusta sekä lääkkeen oikean käytön ohjaamisesta ja seurannasta. Lääkealalla korostuvat eri ammattiryhmien ja toimijoiden keskinäinen arvostus, yhteistyö ja asiantuntijuus. Työssä toimitaan asiakaskeskeisesti ja asiakkaan parhaaksi.

Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen tietotekniikan, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamistaan. Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito vaihtoehtoisesti apteekkityössä, sairaala-apteekkityössä, lääketeollisuudessa tai lääketukkukauppatyössä sekä valinnaisten tutkinnon osien kautta hankittu monipuolinen erikoisosaaminen esimerkiksi automaatiolaitteiden käytössä, lääkkeiden valmistuksessa, markkinoinnissa ja somistuksessa, tietotekniikan soveltamisessa, tuoteryhmän ylläpidossa sekä apteekin verkkopalvelussa työskentelyssä. Lääketeknikko osaa noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä. Hän osaa toimia potilas- ja asiakasturvallisuutta, ammattietiikkaa, ergonomiaa ja kestävää kehitystä noudattaen ja huolehtia työhyvinvoinnistaan. Hän osaa ottaa työssään huomioon alan salassapito- ja työsuojelumääräykset sekä yritystoiminnan tavoitteet ja yrityksen kannattavuuden. Lääketeknikko osaa hyödyntää työssään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja kielitaitoaan lääkealan eri tehtävissä ja lääketeknikon työhön liittyvässä asiakaspalvelussa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat on laadittu siten, että niiden suorittaminen edellyttää opiskelijalta mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakollisten tutkinnon osien sisällön hallintaa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Jalkojenhoidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä. Suun hoidon osaamisalassa hän osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Perustason ensihoidon osaamisalassa hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle tai perustason ensihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen toimintakyvyn ylläpidossa, saattohoitoon, näytteenottoon, kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön eri asiakasryhmille, immobilisaatiohoitotyöhön, perioperatiiviseen hoitotyöhön, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimimiseen, saattohoitoon, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen, lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen sekä suun ja jalkojen hoitoon.

Välinehuoltoalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Infektioiden torjunta, aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta välinehuoltajan keskeistä osaamista. Välineiden puhdistaminen, desinfiointi, tarkistaminen, pakkaaminen, sterilointi, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön. Välinehuoltaja osaa käyttää toiminnanohjausta manuaalisesti tai digitaalisesti prosessin eri vaiheissa. Välinehuoltaja tuntee huollettavat välineet, niiden ominaisuudet, erityismerkinnät ja huoltotavat. Hän osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltaja osaa toimia suunnitelmallisesti välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hän osaa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toteuttaa asiakaspalvelua välinehuollon tehtävissä. Välinehuoltaja osaa käyttää turvallisesti työhönsä liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Välinehuoltaja osaa hyödyntää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa, työympäristön mahdollistamaa automaatiota sekä kielitaitoaan. Hän osallistuu välinehuollon prosessien kehittämiseen osana työyksikön toimintaa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja osaa noudattaa työssään toimintaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, määräyksiä, standardeja, suosituksia ja ohjeita. Hän osaa toimia potilas-, asiakas- ja työturvallisuutta edistäen. Hän noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä. Hän työskentelee ergonomisesti oikein ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia. Välinehuoltaja toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työyhteisössä.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa. Hän osaa realistisesti arvioida osaamistaan ja hän kehittää ammattitaitoaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin.

Vammaisalan ammattitutkinto

Voimassa 1.8.2021 alkaen

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia avustamisessa henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja avun käyttäjän omia valintoja. Tutkinnon osien valinnoista riippuen henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä sekä tukea yhteistyötä perheen ja läheisten kanssa.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Osaamisalan suorittanut osaa tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut edistää toiminnallaan työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut on syventänyt osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.