Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Rakennus ja infra, logistiikka

Kuljetusalan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2020 alkaen

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Palvelut ja osaaminen voivat osaamisalasta riippuen olla erilaisia kuljetustehtäviä tai kuljetuksiin läheisesti liittyviä tehtäviä.

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa tutkinnon suorittanut osaa toimia työryhmän jäsenenä edistäen toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Hän osaa toimia erilaisissa ajoneuvojen varikko- ja terminaalialueilla. Hän tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset sekä tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden.

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemansa tutkinnon osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Hän käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa, osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana sekä osaa toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuustapauksissa. Hän tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät.

Logistiikan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Logistiikan perustutkinnon suorittanut, joka työskentelee logistiikka-alan tehtävissä, osaa kuljettaa ja käyttää erilaisia ajoneuvoja tai kuormaukseen käytettäviä työkoneita ja laitteita. Hän työskentelee turvallisesti sekä tunnistaa ja ottaa huomioon työskentelyssään ajoneuvoihin, työkoneisiin ja laitteisiin liittyviä työturvallisuusriskejä ja -vaaroja. Logistiikka-alan työtehtävissä työskentelevä osaa käyttää logistiikka-alan digitaalisia sovelluksia.

Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja toimii palveluammatissa ja ottaa huomioon ajotavassaan kuorman vaikutuksen ajamiseen. Hän osaa toimia liikenteessä turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Kuormatessa ja kuormaa purkaessa kuorma-autonkuljettaja osaa käyttää trukkia tai työkonetta sekä kuorman varmistamiseen käytettäviä välineita. Hän noudattaa työturvallisuusvaatimuksia sekä kuljetusyritysten asiakkaiden työturvallisuusvaatimukisa ja ohjeistuksia. Hän taitaa turvallisen liikennöinnin erilaisilla alueilla, kuormatessaan tai purkaessaan ajoneuvon kuormaa. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vianetsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Linja-auton- ja taksinkuljettaja toimii palveluammatissa ja ottaa huomioon ajotavassaan sekä muussa käyttäytymisessään matkustajat. Hän osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Henkilöliikenteessä kuljettaja osaa toimia tilanteissa, joissa kohdataan erilaisia asiakkaita. Kuljettaja osaa kuljettaa linja-autoa ja taksia tilausliikenteessä, kaupunki- ja seutuliikenteen linjaston, koululais- ja palvelu- sekä kaukoliikenteen eri reiteillä. Hän hallitsee erilaisia maksulaitteiden ja -tapojen käyttämisen. Kuljettaja osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vianetsintä toimenpiteitä työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon.

Palvelulogistiikkatyöntekijä työskentelee erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa. Hän työskentelee tavaroiden lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten pakkaamisessa sekä keräilyssä. Hän käyttää tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä täyttää ja käyttää monenlaisia varatoinnin ja lähetysten asiakirjoja tietotekniikkaa käyttäen.

Kunnossapitotyöntekijä työskentelee lentoasema-alueen kesä- ja talvi kunnossapitotehtävissä. Hän käyttää monenlaisia kunnossapidon työkoneita. Kunnossapitotyötekijä osaa tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vianetsintä toimenpiteitä työkoneeseen, traktoriin tai ajoneuvoon. Kunnossapitotyöntekijä osaa toimia oman työtehtävänsä mukaisesti myös lentoaseman pelastustehtävissä.

Maapalvelutyötekijä tekee ilma-aluksen kuormaamisen ja purkamisen työtehtäviä. Hän käyttää kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen sekä tavaroiden siirtelyyn käytettäviä laitteita, kuten trukkia, matkatavarahihnaa tai -nosturia. Työtehtäviä tehdään ilmailun turvallisuusmääräysten mukaisesti. Maapalvelutyöntekijä tekee ajoneuvoihin ja trukkeihin vianetsinnän, huollon ja korjauksen tehtäviä.

Maanmittausalan ammattitutkinto

Voimassa 1.12.2018 alkaen

Tutkinnon suorittanut henkilö tuntee toimintaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet. Hän osaa hyödyntää käytettävissä olevia aineistoja ja välineitä. Hän hyödyntää toimintaympäristön käytössä olevia resursseja tehokkaasti. Henkilö osaa työskennellä maanmittausalan tehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä ongelmat ratkoen, toimintaa kehittäen ja työkokonaisuus huomioiden. Hän tuottaa laadukasta tulosta ja huomioi organisaation tavoitteet omassa toiminnassaan.

Maanmittausalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut kartoittaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kartoittaja ymmärtää oman työnsä osana kokonaisuutta ja ottaa huomioon omassa työssään lähialojen ammattilaisten tehtävät ja odotukset. Kartoittaja tuntee tekemiänsä töitä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä tekee työnsä laatuvaatimusten, turvallisuusmääräysten ja säädösten mukaisesti. Kartoittaja osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Kartoittaja käsittelee työvälineitä huolellisesti. Kartoittaja osaa esitellä ja arvioida omaa työtään sekä laatia tarvittavia tulosteita ja raportteja. Kartoittaja selviytyy työnsä vuorovaikutustilanteissa yhdellä vieraalla ja toisella kotimaisella kielellä.

Maarakennusalan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2020 alkaen

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen.

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet sekä maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Hän osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin ja suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt. Hän osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen ja toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Hän osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla ja hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot. Hän osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia. Hän osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita. Hän käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti ja on riittävän kielitaitoinen. Hän on suorittanut vaaditut turvakortit.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä. Työssään hän osaa hyödyntää ohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiä.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittaneella on tilaus- ja toimitusprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Hankinnan osaamisalan suorittaneella on operatiivisen hankintaprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee organisaation hankintaprosessin kokonaisuutta.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on suorittanut. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen:

  • Huolinta - huolinta- ja kuljetustoimeksiantojen suunnittelu, organisointi ja seuranta kansanivälisessä toimintaympäristössä sekä toimeksiantoja koskeva yhteyden pitäminen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.
  • Kehittämissuunnitelman laatiminen - kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä perustellun ja toteuttamiskelpoisen kehittämissuunnitelman laatiminen.
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu - logistiikkapalveluihin liittyvän myynti- ja asiakaspalvelutyön hoitaminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa logistiikkapalvelujen käytössä.
  • Logistisen jakelupalvelun tuottaminen - logistiikkapalveluihin liittyvän kuljetus- ja varastointityön hoitaminen.
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen - henkilöiden perehdyttäminen, heidän ammatillisen osaamisen arviointi sekä oman perehdyttämisosaamisen arviointi.
  • Sähköisen asioinnin hoitaminen - organisaationsa verkkokauppaan tai sähköisiin logistiikkapalveluihin liittyvän tilausten käsittely ja toimitusten käynnistäminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa verkkokaupan tai sähköisten palvelujen käytössä.
  • Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa - valitulla eritysalalla kuten tulli-, vaarallisten aineiden-, lääke- tai elintarvikevarastoinnin alalla työskentely erityisalaan liittyvien säädösten ja määräysten mukaisesti.
  • Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa - varastointiprosessiin liittyvien automaatiolaitteiden käyttäminen, häiriö- ja poikkeustilanteiden havaitseminen ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat sekä yrityksen varastointimenetelmien huomioon ottaminen ja toiminta yhteistyössä kunnossapidon sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Puuteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneella on puuteollisuuden työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä osaa noudattaa työpaikan ohjeita ja toimintatapoja. Hän osaa toimia turvallisesti suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotantoprosesseista, raaka-aineista sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle.

Puulevyteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti puulevyteollisuuden useammassa valitsemassaan prosessissa käyttö- ja valvontatehtävissä. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet.

Puurakenneteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa itsenäisesti työskennellä puurakenneteollisuuden työtehtävissä. Hän osaa valmistaa puurakenneteollisuuden tuotteita.

Puusepänteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa toimia itsenäisesti alan työtehtävissä. Hän osaa valmistaa puusepänteollisuuden tuotteita käyttäen materiaaleja, jatkojalosteita ja tarvikkeita.

Sahateollisuuden osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti sahateollisuuden tai sahatavaran jatkojalostuksen useammassa valitsemassaan prosessissa käyttö- ja valvontatehtävissä. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet.

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon suorittaneella on puuteollisuuden työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työpaikan ohjeita ja toimintatapoja. Hän osaa toimia turvallisesti suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä ja opastaa työpaikan toimintatavoissa ja -järjestelmissä.

Mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa toimia valintojensa mukaan mekaanisen metsäteollisuuden työnjohto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys tuotantoprosessista, raaka-aineesta sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle.

Puusepänteollisuuden osaamisalan suorittanut puuseppämestari osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa työtehtävissä. Hän osaa suunnitella ja valvoa vastuualueensa työtehtäviä. Hän kehittää vastuualueensa toimintaa hyödyntäen hyvää kokonaisnäkemystään puusepänteollisuuden materiaaleista, valmistusprosesseista ja palveluista.

Puuteollisuuden perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä

Puusepän keskeistä osaamista ovat turvallinen työskentely puusepän työtehtävissä, työn toteutuksen suunnittelu piirustusten ja työohjeiden avulla, puuteollisuuden materiaalien ja jatkojalosteiden käyttöosaaminen, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puusepäntuotteiden valmistuksessa, puusepänteollisuuden peruskoneiden käytön hallinta erilaisten puusepäntuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Puulevyteollisuuden osaamisala, levyprosessinhoitaja

Levyprosessinhoitajan keskeistä osaamista on toimia turvallisesti valitsemissaan puulevyteollisuuden työtehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hänellä on kokonaiskäsitys puulevyn tuotantoprosessista ja tuotteiden laadusta, ja hän osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja

Sahaprosessinhoitajan keskeistä osaamista on toimia turvallisesti valitsemissaan sahateollisuuden työtehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hänellä on kokonaiskäsitys sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta. Hän osaa myös ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Puurakenneteollisuuden osaamisala, teollisuuspuurakentaja

Teollisuuspuurakentajan keskeistä osaamista ovat turvallinen työskentely puurakenneteollisuuden työtehtävissä, työn toteutuksen suunnittelu piirustusten ja työohjeiden avulla, puuteollisuuden materiaalien käyttöosaaminen, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puurakennetuotteiden valmistuksessa, puurakenneteollisuuden peruskoneiden käytön hallinta erilaisten teollisten puurakennetuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Rakennusalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Kivialan osaamisalan suorittanut osaa valmistaa kivituotteita, asentaa kivituotteita tai louhia luonnonkiveä. Hän osaa valmistaa piirustusten mukaan erilaisia rakennuskivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen sekä osaa tehdä suunnitelmien mukaan kiviasennuksen pohjarakenteita ja asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. Tutkinnon suorittaja osaa geologian ja louhintatekniikan perusteita, toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä sekä osaa asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.