Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Rakennus ja infra, logistiikka

Kuljetusalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Palvelut ja osaaminen voivat osaamisalasta riippuen olla erilaisia kuljetustehtäviä tai kuljetuksiin läheisesti liittyviä tehtäviä.

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa tutkinnon suorittanut osaa toimia työryhmän jäsenenä edistäen toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Hän osaa toimia erilaisissa ajoneuvojen varikko- ja terminaalialueilla. Hän tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset sekä tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden.

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemansa tutkinnon osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Hän käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa, osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana sekä osaa toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuustapauksissa. Hän tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät.

Kuljetusalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Palvelut ja osaaminen voivat osaamisalasta riippuen olla erilaisia kuljetustehtäviä tai kuljetuksiin läheisesti liittyviä tehtäviä.

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa tutkinnon suorittanut osaa toimia työryhmän jäsenenä edistäen toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Hän osaa toimia erilaisissa ajoneuvojen varikko- ja terminaalialueilla. Hän tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset sekä tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden.

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemansa tutkinnon osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Hän käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa, osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana sekä osaa toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuustapauksissa. Hän tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät.

Logistiikan perustutkinto

Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Varastoalalla toimivat käsittelevät ja siirtävät erilaisia tavaroita varastoihin ja sieltä edelleen kuluttajille. Lentoasemapalveluiden toiminnoissa huolletaan lentoasemalla olevia rakennuksia sekä lentokenttää ja käsitellään rahtia. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista sekä kykyä kehittyä. Lisäksi alalla toimivalta edellytetään erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä taitoja sekä kielitaitoa.

Maanmittausalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut henkilö tuntee toimintaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet. Hän osaa hyödyntää käytettävissä olevia aineistoja ja välineitä. Hän hyödyntää toimintaympäristön käytössä olevia resursseja tehokkaasti. Henkilö osaa työskennellä maanmittausalan tehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä ongelmat ratkoen, toimintaa kehittäen ja työkokonaisuus huomioiden. Hän tuottaa laadukasta tulosta ja huomioi organisaation tavoitteet omassa toiminnassaan.

Maanmittausalan perustutkinto

Alalla tuotetaan luotettavia ja ajan tasalla olevia karttoja ja numeerisia karttatietokantoja yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. Alan ammattilaiset vastaavat myös kiinteistöjä koskevien tietojen ja monien muiden paikkatietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta. Työmenetelmät edellyttävät hyvää tietoteknistä osaamista.

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään oman työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy omassa työssään ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät ja odotukset. Maanmittausalan ammattilainen tuntee tekemiänsä töitä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä tekee työnsä laatuvaatimusten ja säädösten mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Hän käsittelee työvälineitä huolellisesti. Maanmittausalan ammattilainen, kartoittaja, osaa esitellä ja arvioida omaa työtään sekä laatia tarvittavia tulosteita ja raportteja. Hän selviytyy työnsä vuorovaikutustilanteissa yhdellä vieraalla ja toisella kotimaisella kielellä.

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen.

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä. Työssään hän osaa hyödyntää ohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiä.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittaneella on tilaus- ja toimitusprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Hankinnan osaamisalan suorittaneella on operatiivisen hankintaprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee organisaation hankintaprosessin kokonaisuutta.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on suorittanut. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen:

  • Huolinta - huolinta- ja kuljetustoimeksiantojen suunnittelu, organisointi ja seuranta kansanivälisessä toimintaympäristössä sekä toimeksiantoja koskeva yhteyden pitäminen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.
  • Kehittämissuunnitelman laatiminen - kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä perustellun ja toteuttamiskelpoisen kehittämissuunnitelman laatiminen.
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu - logistiikkapalveluihin liittyvän myynti- ja asiakaspalvelutyön hoitaminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa logistiikkapalvelujen käytössä.
  • Logistisen jakelupalvelun tuottaminen - logistiikkapalveluihin liittyvän kuljetus- ja varastointityön hoitaminen.
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen - henkilöiden perehdyttäminen, heidän ammatillisen osaamisen arviointi sekä oman perehdyttämisosaamisen arviointi.
  • Sähköisen asioinnin hoitaminen - organisaationsa verkkokauppaan tai sähköisiin logistiikkapalveluihin liittyvän tilausten käsittely ja toimitusten käynnistäminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa verkkokaupan tai sähköisten palvelujen käytössä.
  • Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa - valitulla eritysalalla kuten tulli-, vaarallisten aineiden-, lääke- tai elintarvikevarastoinnin alalla työskentely erityisalaan liittyvien säädösten ja määräysten mukaisesti.
  • Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa - varastointiprosessiin liittyvien automaatiolaitteiden käyttäminen, häiriö- ja poikkeustilanteiden havaitseminen ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat sekä yrityksen varastointimenetelmien huomioon ottaminen ja toiminta yhteistyössä kunnossapidon sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Puuteollisuuden perustutkinto

Puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä

Puusepän keskeistä osaamista ovat taito suunnitella työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla, taito käyttää puuteollisuuden materiaaleja ja jatkojalosteita tarkoituksenmukaisesti, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puusepäntuotteiden valmistuksessa, puusepänteollisuuden peruskoneiden käytön työturvallinen hallinta erilaisten puusepäntuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Puurakenneteollisuuden osaamisala, teollisuuspuurakentaja

Teollisuuspuurakentajan keskeistä osaamista ovat taito suunnitella työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla, taito käyttää puuteollisuuden materiaaleja tarkoituksenmukaisesti, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puurakennetuotteiden valmistuksessa, puurakenneteollisuuden peruskoneiden käytön työturvallinen hallinta erilaisten teollisten puurakennetuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Puulevyteollisuuden osaamisala, levyprosessinhoitaja

Levyprosessinhoitaja osaa työskennellä turvallisesti tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän omaa työssään hyvän kokonaisnäkemyksen puulevyn tuotantoprosessista ja tuotteiden laadusta sekä osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja

Sahaprosessinhoitaja osaa työskennellä tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän tarvitsee työssään hyvän kokonaisnäkemyksen sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta sekä osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä sekä osaa asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Kivialan osaamisalan suorittanut osaa valmistaa rakennuskivituotteita, tehdä rakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja asentaa rakennuskivituotteita. Hän osaa valmistaa piirustusten mukaan erilaisia rakennuskivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen sekä osaa tehdä suunnitelmien mukaan kiviasennuksen pohjarakenteita ja asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. Tutkinnon suorittaja osaa geologian ja louhintatekniikan perusteita, toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä sekä osaa asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Kivialan osaamisalan suorittanut osaa valmistaa rakennuskivituotteita, tehdä rakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja asentaa rakennuskivituotteita. Hän osaa valmistaa piirustusten mukaan erilaisia rakennuskivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen sekä osaa tehdä suunnitelmien mukaan kiviasennuksen pohjarakenteita ja asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. Tutkinnon suorittaja osaa geologian ja louhintatekniikan perusteita, toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Rakennusalan perustutkinto, voimassa 31.7.2016 saakka

Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä. Työ sisältää myös lisääntyvästi korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.