Turun ammatti-instituutti Menu

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, voimassa 31.7.2016 saakka | Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on lähihoitaja. Tutkinto antaa pätevyyden perustason terveyttä edistävään, ehkäisevään ja kuntouttavaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyöhön. Koulutus antaa osaamisalasta riippumatta perusvalmiudet asiakkaiden toimintakykyä tukevaan, ohjaavaan, hoitavaan ja kuntouttavaan osaamiseen. Tutkinnon suorittanut edistää asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten monenlaisissa elämäntilanteissa. Lähihoitajaksi voi erikoistua kymmenessä eri osaamisalassa.

0180

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kymmenen osaamisalaa: asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan, ensihoidon osaamisalan, jalkojenhoidon osaamisalan, kuntoutuksen osaamisalan, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan, suun terveydenhoidon osaamisalan, vammaistyön osaamisalan ja vanhustyön osaamisalan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja.

0135

Ammatilliset tutkinnon osat

Ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijan tulee ottaa huomioon opintojen ja tutkinnon osien suorittamisjärjestystä koskevat määräykset.

070

Pakolliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen osaamisalojen ammattiosaamisen näyttöjä.

2020

Kasvun tukeminen ja ohjaus

3030

Hoito ja huolenpito

2020

Kuntoutumisen tukeminen

050

Vammaistyön osaamisala

Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

5050

Vammaistyö

015

Valinnaiset tutkinnon osat

015

Päivystyspolikliininen hoitotyö
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Perioperatiivinen hoitotyö
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan opintojen alkamista.Suun terveydenhoidon osaamisalan valinnut opiskelija voi niin halutessaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös jonkin muun tässä tutkinnon perusteessa määrätyn valinnaisen tutkinnon osan.

015

Haavan hoito jalkojenhoidossa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Hoito ja huolenpito - tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Hoito ja huolenpito - tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Vanhusten kotihoito ja huolenpito
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Hoito ja huolenpito - tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

015

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt.Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp
Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista.Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp.

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä (5-15 osp). Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti.

015

Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista

035

Yhteiset tutkinnon osat

Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

09

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

08

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

07

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan voidaan sisällyttää muiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden valinnaisia osaamistavoitteita

010

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla seuraavia:

010

Ammatillisia tutkinnon osia

Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.

010

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia

Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti.

010

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

010

Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.

010

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:55