Turun ammatti-instituutti Menu

Lääkealan perustutkinto | Lääkealan osaamisala

Lääkeala on sekä osa terveydenhuoltojärjestelmää että teollisuuden ala. Lääkeala vastaa lääkkeiden kehitystyöstä, tutkimisesta, valmistamisesta, logistiikasta, jakelusta sekä lääkkeen oikean käytön ohjaamisesta ja seurannasta. Lääkealalla korostuvat eri ammattiryhmien ja toimijoiden keskinäinen arvostus, yhteistyö ja asiantuntijuus. Työssä toimitaan asiakaskeskeisesti ja asiakkaan parhaaksi.

Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen tietotekniikan, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamistaan. Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito vaihtoehtoisesti apteekkityössä, sairaala-apteekkityössä, lääketeollisuudessa tai lääketukkukauppatyössä sekä valinnaisten tutkinnon osien kautta hankittu monipuolinen erikoisosaaminen esimerkiksi automaatiolaitteiden käytössä, lääkkeiden valmistuksessa, markkinoinnissa ja somistuksessa, tietotekniikan soveltamisessa, tuoteryhmän ylläpidossa sekä apteekin verkkopalvelussa työskentelyssä. Lääketeknikko osaa noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä. Hän osaa toimia potilas- ja asiakasturvallisuutta, ammattietiikkaa, ergonomiaa ja kestävää kehitystä noudattaen ja huolehtia työhyvinvoinnistaan. Hän osaa ottaa työssään huomioon alan salassapito- ja työsuojelumääräykset sekä yritystoiminnan tavoitteet ja yrityksen kannattavuuden. Lääketeknikko osaa hyödyntää työssään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja kielitaitoaan lääkealan eri tehtävissä ja lääketeknikon työhön liittyvässä asiakaspalvelussa.

0180

Lääkealan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Lääkealan perustutkinto sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa Lääkealan logistiikka ja Tietotekniikan hallinta ja kaksi osaamisalaa. Apteekkialan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Apteekkityö. Lääkealan osaamisalan kolme tutkinnon osaa, joista opiskelija valitsee tutkintoonsa yhden tutkinnon osan, ovat Sairaala-apteekkityö, Lääketeollisuustyö ja Lääketukkukauppatyö. Kummassakin osaamisalassa tutkinnon osat ovat 45 osaamispisteen laajuisia.

Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tutkintoon sisältyy valinnaisuutta 30 osaamispisteen laajuisesti.

Lääkealan perustutkinnon tutkintonimike on lääketeknikko.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

070

Pakolliset tutkinnon osat

4040

Lääkealan logistiikka

3030

Tietotekniikan hallinta

045

Lääkealan osaamisala

Valitaan 45 osaamispistettä.

045

Valinnaiset tutkinnon osat

045

Sairaala-apteekkityö

045

Lääketeollisuustyö

045

Lääketukkukauppatyö

030

Valinnaiset tutkinnon osat

Valitaan 30 osaamispistettä.

010

Asiakaspalvelu lääkealalla

010

Automaatiolaitteen käyttö

015

Laatutyö lääkealalla

020

Lääkkeiden valmistus

020

Markkinointi ja somistus

030

Tietotekniikan soveltaminen lääkealalla

010

Tuoteryhmän ylläpito

010

Apteekin verkkopalvelun tehtävissä työskentely

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:41