Turun ammatti-instituutti Menu

Puuteollisuuden perustutkinto | Puusepänteollisuuden osaamisala

Puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä

Puusepän keskeistä osaamista ovat taito suunnitella työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla, taito käyttää puuteollisuuden materiaaleja ja jatkojalosteita tarkoituksenmukaisesti, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puusepäntuotteiden valmistuksessa, puusepänteollisuuden peruskoneiden käytön työturvallinen hallinta erilaisten puusepäntuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Puurakenneteollisuuden osaamisala, teollisuuspuurakentaja

Teollisuuspuurakentajan keskeistä osaamista ovat taito suunnitella työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla, taito käyttää puuteollisuuden materiaaleja tarkoituksenmukaisesti, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puurakennetuotteiden valmistuksessa, puurakenneteollisuuden peruskoneiden käytön työturvallinen hallinta erilaisten teollisten puurakennetuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta.

Puulevyteollisuuden osaamisala, levyprosessinhoitaja

Levyprosessinhoitaja osaa työskennellä turvallisesti tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän omaa työssään hyvän kokonaisnäkemyksen puulevyn tuotantoprosessista ja tuotteiden laadusta sekä osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja

Sahaprosessinhoitaja osaa työskennellä tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän tarvitsee työssään hyvän kokonaisnäkemyksen sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta sekä osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

0180

Puuteollisuuden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkintoon sisältyy puusepänteollisuuden ja puurakenneteollisuuden osaamisaloilla pakollisia tutkinnon osia 45 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 100 osaamispistettä, joista 40–80 osaamispistettä valitaan osaamisalan omista valinnaisista tutkinnon osista ja loput (20–60 osp) kaikille yhteisistä valinnaisista osista. Sahateollisuuden ja puulevyteollisuuden osaamisaloilla pakollisia tutkinnon osia 85 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 60 osaamispistettä.

Puuteollisuuden perustutkinnossa on neljä osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

  • puurakenneteollisuuden osaamisala (teollisuuspuurakentaja)
  • puusepänteollisuuden osaamisala (puuseppä)
  • sahateollisuuden osaamisala (sahaprosessinhoitaja) ja
  • puulevyteollisuuden osaamisala (levyprosessinhoitaja).

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

0145

Puusepänteollisuuden osaamisala

045

Pakolliset tutkinnon osat

4545

Puutuotevalmistuksessa toimiminen

0100

Valinnaiset tutkinnon osat

080

Valinnaiset tutkinnon osat 1
40-

040

CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa

040

Kalusteiden valmistaminen

040

Puusepäntuotteiden valmistaminen

060

Valinnaiset tutkinnon osat 2
20-

020

CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen

020

CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa tutkinnon osan.

020

CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa tutkinnon osan.

020

Ikkunoiden ja ovien asentaminen

020

Kalusteiden asentaminen

020

Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa

020

Naulalevyrakenteiden valmistaminen

020

Portaiden asentaminen

020

Puualan tilaustöiden valmistaminen

020

Puuelementtien varusteleminen

020

Puupintojen käsitteleminen

020

Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely

020

Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely

020

Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely

020

Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen

020

Rakennusosien automaatiovalmistaminen

020

Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely

020

Sahatavaran mekaaninen jalostus

020

Sahaus ja dimensiolajittelu

020

Sisustuspuusepäntöiden tekeminen

020

Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa

020

Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa

020

Tilaelementtirunkojen kokoaminen

020

Tukkikentällä toimiminen

020

Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla

020

Viilun valmistusprosessin hallinta

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:48