Turun ammatti-instituutti Menu

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

0180

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 70—115 osaamispistettä ja valinnaisia 30—75 osaamispistettä. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sisältää seuraavat tutkintonimikkeet:

  • elektroniikka-asentaja
  • hyvinvointiteknologia-asentaja
  • tietoverkkoasentaja
  • IT-tukihenkilö
  • ohjelmistokehittäjä.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

025

Pakollinen tutkinnon osa

025

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät

045

Elektroniikka-asentaja

045

Pakollinen tutkinnon osa

045

Elektroniikka-asennukset

060

Hyvinvointiteknologia-asentaja

060

Pakolliset tutkinnon osat

015

Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena

045

Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

045

Tietoverkkoasentaja

045

Pakollinen tutkinnon osa

045

Tietoverkkokaapeloinnit

045

IT-tukihenkilö

045

Pakollinen tutkinnon osa

045

Teknisessä tukipalvelussa toimiminen

090

Ohjelmistokehittäjä

090

Pakolliset tutkinnon osat

045

Ohjelmointi

045

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

075

Valinnaiset tutkinnon osat

30-

045

Elektroniikka-asennukset

015

Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena

045

Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

045

Tietoverkkokaapeloinnit

045

Teknisessä tukipalvelussa toimiminen

045

Ohjelmointi

045

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

045

Sulautetun järjestelmän toteuttaminen

015

Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset

030

Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito

045

Tietoverkkolaitteiden asennus

045

Järjestelmätuessa toimiminen

030

Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt

030

Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus

030

Kyberturvallisuuden ylläpitäminen

030

Tietoteknisen ratkaisun myynti

030

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

015

Työtehtävien automatisointi komentokielellä

015

Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen

015

Digitaalisen median mallinnus ja tulostus

030

Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

06

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

09

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:54