Turun ammatti-instituutti Menu

Turvallisuusalan perustutkinto (1.8.2022)

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammattitaito toimia turvallisuusalalla. Hänellä on syvempää osaamista vartioinnista, järjestyksenvalvonnasta, pelastustoiminnasta tai turvatekniikasta. Tutkinnon suorittanut ottaa työssään huomioon työhönsä vaikuttavan lainsäädännön ja tuntee turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot sekä osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. Hän hallitsee työyhteisön jäsenelle kuuluvat velvoitteet ja työelämän pelisäännöt sekä vartijalle ja/tai järjestyksenvalvojalle kuuluvan voimankäytön.

0180

Turvallisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 55 osaamispistettä ja valinnaisia 90 osaamispistettä.

0

Ammatilliset tutkinnon osat

0

Turvallisuusvalvoja

0

Pakolliset tutkinnon osat

030

Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen

025

Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen

0

Valinnaiset tutkinnon osat

015

Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen

015

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen

020

Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen

030

Vartiointitehtävissä toimiminen

015

Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta

015

Voimankäytön hallinta

Ennen tutkinnon osan näyttöä opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tutkinnon osa Vartiointitehtävissä toimiminen tai Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen.

015

Turvajärjestelmien käyttäminen

030

Turvasuojaustehtävissä toimiminen

030

Turvajärjestelmän asentaminen ja huolto

015

Kiinteistöteknisissä tehtävissä toimiminen

015

Turvatarkastustehtävissä toimiminen

015

Ympäristöturvallisuustehtävissä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Ilmastovastuullinen toiminta

015

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

06

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

09

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet ovat tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.