Turun ammatti-instituutti Menu

Matkailualan perustutkinto (1.8.2022) | Majoituspalvelujen osaamisala

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä

 • toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti

 • hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta

 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut vastaanottovirkailija osaa

 • toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä

 • tehdä asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen

 • esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja

 • opastaa paikallisten matkailupalveluiden käytössä.

Tutkinnon suorittanut matka-asiantuntija osaa

 • toimia myynti- ja neuvontatehtävissä

 • suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja

 • neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa

 • toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä

 • suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja

 • hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.

0180

Matkailualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, matkailualan asiakaspalvelu (30 osaamispistettä), yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa (40 osaamispistettä) ja valinnaisia tutkinnon osia 75 osaamispistettä.

Matkailualan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa:

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) ja
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja).

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

030

Pakollinen tutkinnon osa

3030

Matkailualan asiakaspalvelu

040

Majoituspalvelujen osaamisala

4040

Hotellin vastaanottopalvelut

075

Valinnaiset tutkinnon osat

015

Kokouspalvelut

015

Majoituspalvelut

015

Majoitusyrityksen puhtauspalvelut

020

Matkailualan varausjärjestelmien käyttö

020

Matkailupalvelujen markkinointiviestintä

030

Matkailupalvelujen tuotteistaminen

025

Opastuspalvelut

015

Rakennelmien valmistus ja kunnossapito

025

Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti

015

Retki- ja luontoruokailupalvelut

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Ilmastovastuullinen toiminta

015

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

020

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tästä samasta perustutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi valita tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

06

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

09

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet ovat tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.