Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom social- och hälsovård | Kompetensområdet för rehabilitering

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen blir närvårdare. Examen ger kompetens för hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande vård-, omsorgs- och fostringsarbete på en grundläggande nivå. Oberoende av kompetensområde ger utbildningen basfärdigheter i att stödja, instruera, vårda och rehabilitera människor i alla åldrar och med olika bakgrund i deras mångskiftande levnadssituationer. Arbetet fokuserar på klientens välbefinnande, hälsa och delaktighet. I närvårdarexamen kan man specialisera sig genom tio olika kompetensområden.

0180

En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng.

Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen innehåller tio kompetensområden; kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering, kompetensområdet för akutvård, kompetensområdet för fotvård, kompetensområdet för rehabilitering , kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga, kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, kompetensområdet för sjukvård och omsorg, kompetensområdet för munhälsovård, kompetensområdet för handikappomsorg och kompetensområdet för äldreomsorg. Examensbenämningen för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är närvårdare.

0135

Yrkesinriktade examensdelar

I de yrkesinriktade examensdelarna bör studerande beakta de föreskrifter som berör i vilken ordningsföljd studier och examensdelar avläggs.

070

Obligatoriska examensdelar

Den studerande ska avlägga de obligatoriska examensdelarna med godkänt vitsord innan de gör yrkesprov inom kompetensområdet.

2020

Stöd för utveckling och handledning

3030

Vård och omsorg

2020

Stöd för rehabilitering

050

Kompetensområdet för rehabilitering

Den studerande ska avlägga de obligatoriska examensdelarna (Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering) med godkänt vitsord innan de gör yrkesprov inom kompetensområdet.

5050

Rehabilitering

015

Valbara examensdelar

015

Jourpolikliniskt vårdarbete
Den studerande ska åtminstone avlägga examensdelarna Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering, med godkänt vitsord innan de avlägger yrkesprov inom denna valbara examensdel.

015

Perioperativ vård
Den studerande ska åtminstone avlägga examensdelarna Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering, med godkänt vitsord innan de avlägger yrkesprov inom denna valbara examensdel.

015

Genomförandet av immobiliseringsbehandling
Den studerande ska åtminstone avlägga examensdelarna Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering, med godkänt vitsord innan de avlägger yrkesprov inom denna valbara examensdel.

015

Främjande av den mentala hälsan hos barn och unga
Den studerande ska åtminstone avlägga examensdelarna Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering, med godkänt vitsord innan de avlägger yrkesprov inom denna valbara examensdel.

015

Främjande av munhälsan och arbete i specialområden inom munhälsan
Studerande ska innan studierna i denna valbara examensdel inleds med godkänt betyg avlägga de obligatoriska examensdelarna Stöd för utveckling och handledning, Vård och omsorg och Stöd för rehabilitering. Studeranden som valt kompetensområdet munhälsovård kan om han/hon så vill som valbar examensdel även välja någon annan valbar examensdel som finns föreskriven i grunderna för denna examen.

015

Sårbehandling inom fotvård
Den studerande ska avlägga yrkesprov i minst examensdelen Vård och omsorg med godkänt vitsord innan yrkesprov i denna valbara examensdel avläggs.

015

Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete
Den studerande ska avlägga yrkesprov i minst examensdelen Vård och omsorg med godkänt vitsord innan yrkesprov i denna valbara examensdel avläggs.

015

Hemvård och omsorgsarbete för äldre
Den studerande ska avlägga yrkesprov i minst examensdelen Vård och omsorg med godkänt vitsord innan yrkesprov i denna valbara examensdel avläggs.

015

Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesinriktade grundexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder.
Välja examensdel
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesexamina eller specialyrkesexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder. Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp.
Examensdel från yrkeshögskolestudier
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkeshögskolestudier som rör den bransch som denna grundexamen gäller. Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp.

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Planering av företagsverksamhet

015

Arbeta i ett företag

015

Arbete som kräver spetskompetens

015

Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Detta kan vara examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet och studerandes behov av att fördjupa sin yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng (5-15 kp). Dessutom bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömning av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift. (Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014).

015

Examensdel från de fritt valbara examensdelarna

035

Gemensamma examensdelar

Förutom eller istället för de mål för kunnandet gällande de valbara delarna enligt det som föreskrivs i examensgrunderna, kan utbildningsanordnaren besluta om övriga valbara mål av olika omfattningar för kunnandet. För de valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren själv beslutit om, bestäms bedömning av kunnandet och omfattning i kompetenspoäng. De valbara målen för kunnandet gällande delområdena kan även vara studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder målen för kunnandet i ifrågavarande examensdel eller dess delområden.

011

Kunnande i kommunikation och interaktion

09

Kunnande i matematik och naturvetenskap

08

Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet

07

Socialt och kulturellt kunnande

Examensdelen Socialt och kulturellt kunnande kan innehålla valbara mål för kunnandet gällande delområden ur de övriga gemensamma examensdelarna.

010

Fritt valbara examensdelar

De fritt valbara examensdelarna (10 kp) stöder kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnandet i examen och de kan bestå av en eller flera examensdelar. Examensdelarna kan vara följande:

010

Yrkesinriktade examensdelar

Dessa kan vara yrkesinriktade examensdelar från det egna utbildningsområdet eller från yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina från något annat utbildningsområde.

010

Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet

Denna kan innefatta examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng. Dessutom bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande och omvandling av vitsord i grundläggande yrkesutbildning 93/011/2014).

010

Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier

Dessa kan vara gemensamma examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen, delområden av dessa examensdelar eller gymnasiestudier som genomförs i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan.

010

Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling

Dessa kan vara examensdelar som ger förutsättningar för fortsatta studier eller examensdelar som stöder den yrkesmässiga utvecklingen. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som kompetens-poäng. För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tillämpas, kan bedöm-ningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014) användas.

010

Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet

Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet kan bestå av kunnande som förvärvats i arbete inom den egna branschen eller andra branscher, i arbete som självständig yrkesutövare eller vid drivande av ett företag. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som kompetenspoäng. För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tillämpas, kan bedömningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimens-ioneringen av identifiering och erkännande avkunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014) användas.

Examensdelar som individuellt utvidgar examen

Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. De kan vara examensdelar ur grunder för yrkesinriktade examina eller examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 00:40