Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom läkemedelsbranschen | Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

Läkemedelsbranschen är både en del av hälso- och sjukvårdssystemet och en industrisektor. Läkemedelsbranschen ansvarar för läkemedlens utvecklingsarbete, forskning, framställning, logistik och distribution samt för handledning och uppföljning av att läkemedlet används rätt. Inom läkemedelsbranschen betonas den ömsesidiga respekten, samarbetet och sakkunskapen mellan olika yrkesgrupper och aktörer. Arbetet utförs kundcentrerat och för kundens bästa.

En läkemedelstekniker som har avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen kan arbeta med olika uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap och använda sin yrkeskompetens i informationsteknik, logistik och kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen. Hen har specialkunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter alternativt inom arbete på apotek eller sjukhusapotek eller inom läkemedelsindustrin eller läkemedelspartihandeln samt mångsidigt specialkunnande som förvärvats via valbara examensdelar exempelvis i användning av automationsapparater, framställning av läkemedel, marknadsföring och dekoration, tillämpning av informationsteknik, upprätthållande av en produktgrupp samt i arbete i apotekets nättjänst. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete följa nationella och internationella författningar och bestämmelser för läkemedelsbranschen. Hen kan arbeta genom att beakta patient- och kundsäkerhet, yrkesetik, ergonomi och hållbar utveckling och ha omsorg om sin arbetshälsa. Hen kan i sitt arbete beakta branschens sekretess- och arbetarskyddsbestämmelser samt företagsverksamhetens målsättningar och företagets lönsamhet. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete mångsidigt dra nytta av informations- och kommunikationsteknik och sina språkkunskaper i olika uppgifter inom läkemedelsbranschen och i kundbetjäning som hänför sig till arbetet som läkemedelstekniker.

0180

xx grundexamen

Grundexamen inom läkemedelsbranschen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. Grundexamen inom läkemedelsbranschen innehåller två obligatoriska examensdelar Logistik inom läkemedelsbranschen och Att behärska informationsteknik, och två kompetensområden. Obligatorisk examensdel inom kompetensområdet för apoteksbranschen är Apoteksarbete. De tre examensdelarna inom kompetensområdet för läkemedelsbranschen är Sjukhusapoteksarbete, Arbete inom läkemedelsindustrin och Arbete inom läkemedelspartihandeln, och bland dessa ska den studerande välja en examensdel i sin examen. Examensdelarna inom båda kompetensområdena har en omfattning av 45 kompetenspoäng.

Gemensamma examensdelar är: Kunnande i kommunikation och interaktion, Kunnande i matematik och naturvetenskap och Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet. I examen ingår valbarhet till en omfattning av 30 kompetenspoäng.

Examensbenämningen för grundexamen inom läkemedelsbranschen är läkemedelstekniker.

0145

Yrkesinriktade examensdelar

070

Obligatoriska examensdelar

4040

Logistik inom läkemedelsbranschen

3030

Att behärska informationsteknik

045

Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

045

Valbara examensdelar

045

Sjukhusapoteksarbete

045

Arbete inom läkemedelsindustrin

045

Arbete inom läkemedelspartihandeln

030

Valbara examensdelar

Den studerande väljer 30 kompetenspoäng.

010

Kundbetjäning inom läkemedelsbranschen

010

Användning av automationsutrustning

015

Kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen

020

Framställning av läkemedel

020

Marknadsföring och dekoration

030

Tillämpning av informationsteknik inom läkemedelsbranschen

010

Upprätthållande av en produktgrupp

010

Arbete med uppgifter i apotekets nättjänst

015

Arbete som kräver spetskompetens

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Planering av företagsverksamhet

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Högskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

025

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

035

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.

1111

Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning)

66

Kunnande i matematik och naturvetenskap

99

Kunnande om samhälle och arbetsliv

09

Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar (8 kp inom svenskspråkig yrkesutbildning)

De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:22