Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen i instrumentvård

Instrumentvårdare kan planera sitt arbete och arbeta i de olika faserna i en instrumentvårdsprocess enligt principerna i fråga om hållbar utveckling. De kan använda de maskiner och apparater som hör till arbetet på ett säkert sätt och ser till att de fungerar. De kan använda sina språkkunskaper, informations- och kommunikationsteknik, digitala arbetssätt och den automation som arbetsmiljön möjliggör. De kan också delta i mångprofessionellt samarbete och arbeta i kundservice. De som har avlagt grundexamen i instrumentvård kan grunderna i företagsverksamhet och kan genom sitt agerande främja lönsamheten i den egna arbetsplatsens företagsverksamhet. De kan utveckla och produktifiera olika tjänstekoncept som anknyter till det egna arbetet. Aseptiskt arbete, iakttagande av goda hygienrutiner och bekämpning av infektioner med olika metoder hör till deras centrala kompetens i alla arbetsmiljöer. Kontroll, rengöring, desinfektion, sterilisering, förpackning, förvaring, lagring och transport av instrument är de viktigaste faserna i instrumentvårdsprocessen. Instrumentvårdarna känner till namnet på instrumenten, deras egenskaper och specialmärkningar samt sättet att utföra service. De kan hantera instrumenten rätt och på ett säkert sätt.

De instrumentvårdare som avlagt grundexamen i instrumentvård kan följa nationella och internationella författningar och föreskrifter om instrumentvård samt uppföra sig väl och använda goda arbetssätt. De är insatta i arbetarskyddföreskrifterna och -instruktionerna och beaktar yrkesetik, dataskydd och sekretess samt lagstiftningen om konsumentskydd. De arbetar ergonomiskt rätt och främjar för egen del sitt välbefinnande i arbetet.

De som avlagt grundexamen i instrumentvård sätter värde på och utvecklar sitt arbete och sitt yrkesområde. De har en realistisk bild av sitt kunnande. De utvecklar sin yrkesskicklighet enligt principen om livslångt lärande. De utvärderar sitt arbete, ställer upp inlärningsmål för sig själv och utnyttjar yrkesinriktad fortbildning. De har förutsättningar för att söka till fortsatta studier.

0180

xx grundexamen

Grundexamen i instrumentvård består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng. I grundexamen i instrumentvård finns fem obligatoriska examensdelar: Bekämpning av infektioner vid instrumentvård, Rengöring och desinfektion av instrument, Arbete i en process för förpackning av instrument, Sterilisering av instrument och Processtyrning, utnyttjande av produktionssystem och kvalitetsarbete vid instrumentvård. De valbara examensdelarna är: Instrumentvård inom munhälsovården, Instrumentvård i åtgärdsenheter, Instrumentvård i kliniska serviceenheter och serviceenheter inom livsmedelsindustrin och kemiska industrin och Logistiktjänster inom hälso- och sjukvården.

De gemensamma examensdelarna är: Kunnande i kommunikation och interaktion, Kunnande i matematik och naturvetenskap samt Kunnande om samhälle och arbetsliv.

De valbara examensdelarna omfattar 25 kompetenspoäng.

Examensbenämningen är instrumentvårdare.

0145

Yrkesinriktade examensdelar

0120

Obligatoriska examensdelar

2020

Bekämpning av infektioner vid instrumentvård

3030

Rengöring och desinfektion av instrument

2525

Arbete i en process för förpackning av instrument

2525

Sterilisering av instrument

2020

Processtyrning, utnyttjande av produktionssystem och kvalitetsarbete vid instrumentvård

025

Valbara examensdelar

25 kompetenspoäng ska väljas

025

Instrumentvård inom munhälsovården

025

Instrumentvård i åtgärdsenheter

025

Instrumentvård i kliniska serviceenheter och serviceenheter inom livsmedelsindustrin och kemiska industrin

025

Logistiktjänster inom hälso- och sjukvården

015

Arbete som kräver spetskompetens

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Planering av företagsverksamhet

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Yrkeshögskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

025

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

035

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.

1111

Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning)

66

Kunnande i matematik och naturvetenskap

99

Kunnande om samhälle och arbetsliv

09

Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar (8 kp inom svenskspråkig yrkesutbildning)

De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:58