Turun ammatti-instituutti Menu

Yrkesexamen i husteknik | Kompetensområdet för teknisk isolering

Rörmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan installera rörledningar och utrustning i VVS-system på en byggarbetsplats eller alternativt utföra felsökning, underhåll och reparationer i anslutning till driften av VVS-system. De kan självständigt utföra rörinstallationer enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Värmelementsmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan ha hand om el-, rör- och utrustningsinstallationer i anslutning till värmeanläggningar i fastigheter och mindre produktionsprocesser samt de underhålls- och reparationsåtgärder som hör hop med dem. De kan självständigt utföra arbeten i installations- och ibruktagningsfasen för värmeanläggningar enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet. Värmelementsmontörer (YE) arbetar med uppgifter gällande installation och underhåll av värmeanläggningar både på nybyggnadsobjekt och i befintliga fastigheter.

Ventilationsmontörer (YE) och ventilationsplåtslagare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan utföra monteringar av kanaler och utrustning i byggnaders ventilationssystem och utföra reparationer av funktioner i ventilationssystem. De kan självständigt utföra monteringar och installationer enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Rengörare av ventilationssystem (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan utföra arbeten med rengöring och justering av ventilationssystem i byggnader och med mätning av inomhusklimat. De kan självständigt planera och utföra de åtgärder som hör till arbetet.

Tekniska isolerare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan montera tekniska isoleringar på tekniska system i byggnader. De kan självständigt utföra montering av isoleringarna enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Byggnadsplåtslagare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan tillverka och montera byggnadsplåtdelar till byggnader. De kan självständigt utföra tillverkning och montering av byggnadsplåtdelar enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Sotare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan med goda praktiska färdigheter sota eldstäder och rökkanaler på ett effektivt, korrekt och prydligt sätt. De är förtrogna med branschens lagstiftning, anvisningar och rekommendationer. De kan ge sina kunder råd och instruktioner i frågor som gäller förbränning och ersättningsluft, samt planering, montering, användning och underhåll av eldstäder och rökkanaler. De behärskar grunderna i förebyggande brandskydd och känner till de viktigaste faktorerna som påverkar brand- och boendesäkerheten i fastigheter samt identifierar brister och risker.

Kylmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik är erfarna fackmän inom kylinstallation och -underhåll inom sitt eget kompetensområde. De kan installera och underhålla all kylutrustning och alla kylanläggningar inom det egna området oberoende av storlek och köldmedium. Vid behov använder de sin yrkesskicklighet för att introducera mindre erfarna kylmontörer i olika arbetsuppgifter. De har förutsättningar att bibehålla sin yrkesskicklighet på en hög nivå genom att följa utvecklingen inom kylbranschen.

0150

Yrkesexamen i husteknik omfattar 150 kompetenspoäng.

Beroende på kompetensområde har examen 50–100 kompetenspoäng obligatoriska examensdelar och 50–100 kompetenspoäng valbara examensdelar.

Yrkesexamen i husteknik har åtta kompetensområden och nio examensbenämningar:

  • kompetensområdet för rörmontering, rörmontör (YE)
  • kompetensområdet för värmeanläggningsinstallation, värmeelementsmontör (YE)
  • kompetensområdet för ventilationsmontering (examensbenämningen är ventilationsmontör (YE) om den studerande väljer examensdelen Installation av maskinrum för ventilationssystem; examensbenämningen är ventilationsplåtslagare (YE) om den studerande väljer examensdelen Tillverkning av kanaldelar)
  • kompetensområdet för rengöring av ventilationssystem, rengörare av ventilationssystem (YE)
  • kompetensområdet för teknisk isolering, teknisk isolerare (YE)
  • kompetensområdet för byggnadsplåtarbeten, byggnadsplåtslagare (YE)
  • kompetensområdet för sotning, sotare (YE)
  • kompetensområdet för kylmontering, kylmontör (YE).

0150

Kompetensområdet för teknisk isolering

050

Obligatoriska examensdelar

5050

Teknisk isolering

0100

Valbara examensdelar 1

50-

050

Isolering av hustekniska anordningar

050

Industriell isolering

050

Valbara examensdelar 2

0-

025

Högtemperaturisolering

025

Fartygsisolering

025

Kylisolering

025

Ljudisolering

025

Produktion av underhållstjänster och behärskande av servicesituationer

050

Examensdel eller examensdelar från ett annat kompetensområde inom yrkesexamen i husteknik.

025

Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan det ingå en examensdel eller examensdelar från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller specialyrkesexamen till en omfattning på minst 25 kompetenspoäng.
Välja examensdel
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:10