Turun ammatti-instituutti Menu

Specialyrkesexamen i husteknik |

Rörmontörer (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan ansvara för praktisk organisering av rörinstallationsprojekt och för uppgifter i samband med kvalitetssäkring av installationsarbetet på en byggplats. De kan även sköta kontakten med myndigheter och samarbetet med andra intressentgrupper.

Ventilationsmontörer (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan ansvara för praktisk organisering av installationsprojekt för ventilationssystem och för uppgifter som hänför sig till kvalitetssäkring av installationsarbetet på en byggplats. De kan även sköta kontakten med myndigheter och samarbetet med andra intressentgrupper.

Byggnadsplåtslagarmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik har praktisk behörighet att sköta organiseringen av byggnadsplåtsprojekt eller tekniska isoleringar och kvalitetssäkringsuppgifter på ett nybygge eller en renoveringsbyggplats. De kan leda och ansvara för monteringsgruppens verksamhet. De behärskar dessutom kommunikationen i anslutning till byggplatsen, byggplatsens intressentgrupper och myndighetsbestämmelserna.

Sotarmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan förutom att utföra traditionellt sotningsarbete fungera som sakkunniga inom sitt yrkesområde i frågor gällande brand- och boendesäkerheten. De har omfattande kunskaper i uppvärmningsteknik: om förbränning, arrangemang för ersättningsluft, bränslen, uppvärmningsanläggningar och deras energihushållning. De behärskar metoder genom vilka man kan påverka energihushållningen i uppvärmningsanläggningarna och skyddet av miljön och kan ge förslag till lösningsmodeller för att förbättra dessa. De har goda kunskaper och färdigheter i planering av ett sotningsföretags verksamhet samt i utveckling av företagets affärsverksamhet.

De som avlägger kompetensområdet för kylteknik i specialyrkesexamen i husteknik visar att de har det kunnande som krävs av en som är verksam i yrket genom att självständigt utföra tekniska kontorsuppgifter som medlem i en arbetsgemenskap inom kylbranschen. Kylmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik samarbetar med kunder och intressentgrupper i verksamhetsmiljöer och arbetsuppgifter inom kylbranschen. De som avlagt examen fungerar som expert i kylteknik för företagets arbetstagare och kylbranschens kunder genom att dra nytta av sina breda teoretiska kunskaper. De planerar kylanläggningar som uppfyller kundens kyl- och uppvärmningsbehov och utarbetar en offert på dessa till kunden. De som specialiserat sig på planering av kylsystem planerar kylanläggningar inom det egna området och kringsystem till dessa ända från början till slut. De som specialiserat sig på skötsel av projekt sköter självständigt kylsystemsprojekt och arbetsplatser där dessa projekt genomförs samt fungerar vid behov som förman för montörerna. De gör också den tekniska dokumentationen för kylsystem som överlämnas till kunder. De som specialiserat sig på elarbeten och elplanering utarbetar självständigt elplaner för kylsystem. De instruerar montörerna när de utför elarbetena vid montering och underhåll av kylutrustning och kan efter att ha skaffat tillräcklig yrkesskicklighet fungera som företagets ledare för elarbeten.

0180

Specialyrkesexamen i husteknik har en omfattning av 180 kompetenspoäng.

Beroende på kompetensområde har examen 80–130 kompetenspoäng obligatoriska examensdelar och 50–100 kompetenspoäng valbara examensdelar.

Specialyrkesexamen i husteknik har tre kompetensområden och fem examensbenämningar:

• Kompetensområdet för entrepenad inom husteknik

examensbenämning är rörmontör (SYE) när den studerande har valt examensdelen

Praktisk organisering av rörinstallationsprojekt

examensbenämning är ventilationsmontör (SYE) när den studerande har valt

examensdelen Praktisk organisering av ventilationsinstallation

examensbenämning är byggnadsplåtslagarmästare (SYE) när den studerande har valt examensdelen Praktisk organisering av hustekniska isoleringsprojekt eller Praktisk organisering av byggnadsplåtsprojekt

• Kompetensområdet för sotning, examensbenämning är sotarmästare (SYE)

• Kompetensområdet för kylteknik, examensbenämning är kylmästare (SYE).

0180

Kompetensområdet för sotning

080

Obligatoriska examensdelar

5050

Sotning och underhåll av uppvärmningssystem

030

En fastställd examensdel från yrkesexamen för företagare

0100

Valbara examensdelar

050

Energikunskap och rådgivning inom sotningsbranschen

050

Rengöring och underhåll av ventilationssystem

050

Dokumentering och kvalitetssäkring av sotning

050

Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller annan specialyrkesexamen
I examen kan det ingå en examensdel eller delar från en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en annan specialyrkesexamen till en omfattning på minst 50 kompetenspoäng.
Välja examensdel
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 00:35