Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen i husteknik | Kompetensområde för byggnadsplåtarbeten

Ventilationsmontörer kan ansluta kanaler och anordningar i ventilationssystem i nybyggen i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan tillverka kanaldelar för ventilationssystem. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Kylmontörer kan montera maskiner och rörsystem för kylanläggningar i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja isoleringar och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Rörmontörer kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen samt utför normala rörinstallationer. De arbetar kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Byggnadsplåtslagare kan utföra plåtbeklädnad av tak och plåtfasader i byggnader enligt ritningar och monteringsanvisningar samt montera tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och montera takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

Teknisk isolerare kan utföra isoleringsarbeten gällande VVS-tekniska anordningar och rörsystem. De kan montera isolering inklusive beläggning i värme-, luftkonditionerings- och kylsystem samt använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

0180

xx grundexamen

Grundexamen i husteknik omfattar 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng).

Grundexamen i husteknik består av fem kompetensområden och fem examensbenämningar:

    • kompetensområdet för rörmontering, rörmontör
    • kompetensområdet för ventilationsmontering, ventilationsmontör
    • kompetensområdet för teknisk isolering, teknisk isolerare
    • kompetensområdet för byggnadsplåtarbeten, byggnadsplåtslagare
    • kompetensområdet för kylmontering, kylmontör

0145

Yrkesinriktade examensdelar

0145

Kompetensområde för byggnadsplåtarbeten

0100

Obligatoriska examensdelar

1515

Tillverkning av byggnadsplåtprodukter

3030

Plåtarbeten vid papp-, tegel- och profiltak

4040

Plåtarbeten för falsade plåttak

1515

Arbeten med undertakskonstruktioner

060

Valbara examensdelar

30-

015

Svetsning av rörsystem i specialsystem

015

VVS-renovering

015

Mätning och injustering av vattenmängder

015

Underhåll av VS-system

015

Installation av ventilationsrum

015

Tillverkning av delar till ventilationskanaler

015

Rengöring av ventilationssystem

015

Sanering av ventilationskanaler

015

VVS-planering för småhus,

015

Tillverkning av plåtbeklädnad

015

Montering av fasadbeklädnad

015

Installation av solenergiutrustning

015

Installation av jordvärmeutrustning

015

Installation av biomassakastruller

015

Svetsning av stödkonstruktioner

015

Sanering av inomhusavlopp i byggnader

015

Installation av små kylanläggningar och luftvärmepumpar
Denna examensdel kan inte väljas i kompetensområdet för kylmontering

015

Installation av golvvärmesystem

015

Produktion av VVS-servicetjänster

015

Underhåll av yttertak

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Planering av företagsverksamhet

015

Arbeta i ett företag

015

Arbete som kräver spetskompetens

015

Verksamhet med ansvar för klimatet

060

En examensdel eller examensdelar från obligatoriska examensdelar i kompetensområdena inom denna examen

015

En examensdel från yrkesinriktade examensdelar i gällande grundexamen inom husbyggnadsbranschen

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Yrkeshögskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

025

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

035

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.

1111

Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning)

66

Kunnande i matematik och naturvetenskap

99

Kunnande om samhälle och arbetsliv

09

Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelarna

De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:34