Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har breda baskunskaper för olika uppgifter inom en bransch och mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde med anknytning till en verksamhetshelhet i arbetslivet. Närvårdare eller akutvårdare på grundnivå som har avlagt grundexamen kan utföra sitt arbete med hänsyn till bestämmelser, instruktioner samt värdegrund och yrkesetik inom branschen. De kan interagera professionellt både i multiprofessionella och multikulturella arbetsmiljöer. De kan planera, genomföra och bedöma den vård och omsorg som främjar klientens eller patientens hälsa, välbefinnande, funktionsförmåga samt tillväxt och delaktighet i olika miljöer för social- och hälsovård eller fostran. De kan ge klientorienterad handledning om tjänster, mångsidigt utnyttja välfärdsteknologi och utveckla sin yrkesskicklighet genom livslångt lärande. De kan sörja för patient- och klientsäkerheten, arbeta aseptiskt och ergonomiskt samt sörja för arbetssäkerheten och arbetshälsan för egen del.

Inom kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan de inom småbarnspedagogiken främja barnets tillväxt, välbefinnande och lärande samt barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande. Inom kompetensområdet mentalhälsoarbete och missbrukarvård kan de arbeta inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård samt utföra klient- och nätverksarbete inom branschen. Inom kompetensområdet vård och rehabilitering av äldre kan de i hemvården arbeta främjande för klientens funktionsförmåga och främja de äldres delaktighet. Inom kompetensområdet sjukvård och omsorg kan de främja klientens hälsa, arbeta inom hemvården och sjukvården. Inom kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan de främja de funktionshindrades delaktighet samt upprätthålla och främja deras funktionsförmåga. Inom kompetensområdet fotvård kan de främja klientens fothälsa och arbeta inom fotvård. Inom kompetensområdet munhälsovård kan de arbeta inom munhälsovård och främja klientens munhälsa. Inom kompetensområdet akutvård på grundnivå kan de utföra arbete som främjar hälsa, säkerhet, välbefinnande och funktionsförmåga samt arbeta inom akutvård.

De valbara examensdelarna ger närvårdarna eller akutvårdarna på grundnivå kunnande att profilera sig för olika verksamhetssektorer inom social- och hälsovården, som till exempel att utnyttja välfärdsteknologi för att upprätthålla funktionsförmågan, terminalvård, provtagning, arbete som stödjer hemmaboende och livshantering, mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, immobiliseringsbehandling, perioperativt vårdarbete, arbete i situationer med många patienter och storolyckor, arbete med funktionella metoder, arbete som främjar barns och ungas mentala färdigheter samt munhälsovård och fotvård.

0180

xx grundexamen

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). En yrkesinriktad grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen innehåller åtta kompetensområden:

  • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare
  • Kompetensområdet för fotvård, närvårdare
  • Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, närvårdare
  • Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, närvårdare
  • Kompetensområdet för sjukvård och omsorg, närvårdare
  • Kompetensområdet för munhälsovård, närvårdare
  • Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, närvårdare
  • Kompetensområdet för akutvård på grundnivå, akutvårdare på grundnivå

Kompetensområdena innehåller fyra obligatoriska examensdelar, varav de två första examensdelarna Arbete som främjar tillväxt och delaktighet samt Arbete som upprätthåller välbefinnande och funktionsförmåga ingår i alla andra utom Kompetensområdet för akutvård på grundnivå där de obligatoriska examensdelarna är Arbete som främjar hälsa, trygghet och välbefinnande samt Arbete som upprätthåller och främjar funktionsförmågan.

De gemensamma examensdelarna är: Kunnande i kommunikation och interaktion, Kunnande i matematik och naturvetenskap och Kunnande om samhället och arbetsliv.

Studerandena ska inkludera valbara studier omfattande 15 kompetenspoäng i studierna.

0145

Yrkesinriktade examensdelar

0145

Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

Närvårdare

0130

Obligatoriska examensdelar

2525

Att främja utveckling och delaktighet

3030

Att främja välbefinnande och funktionsförmåga

4040

Att arbeta inom hemvård

3535

Att arbeta inom sjukvård

015

Valbara examensdelar
Den studerande väljer 15 kompetenspoäng

015

Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi

015

Genomförandet av immobilisationsvård
Den studerande ska innan avläggandet av examensdelens yrkesprov avlägga yrkesprov med godkänt vitsord i alla obligatoriska examensdelar.

015

Fotvård för olika klientgrupper

015

Att stödja hemmaboende och livshantering

015

Att främja barns och ungas mentala färdigheter

015

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper

015

Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete

015

Att arbeta inom perioperativ vård
Den studerande ska innan avläggandet av examensdelens yrkesprov avlägga yrkesprov med godkänt vitsord i alla obligatoriska examensdelar.

015

Att arbeta inom terminalvård

015

Munhälsovård för olika klientgrupper

015

Funktionella metoder för att främja välbefinnande

015

Arbete som kräver spetskompetens

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Planering av företagsverksamhet

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Högskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

015

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

035

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.

1111

Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning)

66

Kunnande i matematik och naturvetenskap

99

Kunnande om samhälle och arbetsliv

09

Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar (8 kp inom svenskspråkig yrkesutbildning)

De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:48