Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, ajoneuvo

Grundexamen i husteknik

Ventilationsmontörer kan ansluta kanaler och anordningar i ventilationssystem i nybyggen i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan tillverka kanaldelar för ventilationssystem. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Kylmontörer kan montera maskiner och rörsystem för kylanläggningar i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja isoleringar och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Värmelementsmontörer kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen. De kan utöver vanliga rörsystem även montera förbränningsanordningar som används för uppvärmning av en fastighet i enlighet med myndigheternas bestämmelser samt arbetar kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Rörmontörer kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen, och utför normala rörinstallationer. De arbetar kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Byggnadsplåtslagare kan utföra tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal enligt ritningar och monteringsanvisningar samt montera tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och montera takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

Tekniska isolerare kan utföra tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal enligt ritningar och monteringsanvisningar. De kan montera isolering inklusive beläggning i hustekniska system samt använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

Grundexamen i husteknik

Ventilationsmontörer kan ansluta kanaler och anordningar i ventilationssystem i nybyggen i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan tillverka kanaldelar för ventilationssystem. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Kylmontörer kan montera maskiner och rörsystem för kylanläggningar i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar och de kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja isoleringar och annat material med beaktande av monteringsplatsen.

Rörmontörer kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen samt utför normala rörinstallationer. De arbetar kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Byggnadsplåtslagare kan utföra plåtbeklädnad av tak och plåtfasader i byggnader enligt ritningar och monteringsanvisningar samt montera tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och montera takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

Teknisk isolerare kan utföra isoleringsarbeten gällande VVS-tekniska anordningar och rörsystem. De kan montera isolering inklusive beläggning i värme-, luftkonditionerings- och kylsystem samt använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik

Kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker

Verkstadsmekaniker kan genom bearbetning tillverka delar till maskiner och andra stycken enligt arbetsritningarna genom att använda automatiska verktygsmaskiner. De kan planera den inbördes ordningsföljden av olika arbetsskeden i tillverkningen samt använda material, maskiner, anordningar och metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Verkstadsmekanikerna ansvarar även för kvaliteten på sina tillverkade produkter, och för att de maskiner de använder har rätta inställningar och att de fungerar. De kan programmera en CNC-verktygsmaskin och använda den för tillverkning.

Kompetensområdet för installation och automation, Maskinmontör

Maskinmontörer kan montera och installera mekaniska maskiner och anordningar. De kan utföra maskinmonteringar i rätt ordningsföljd och med rätta metoder med hjälp av arbetsinstruktioner och ritningar. Montörerna kan kontrollera de delar och komponenter som är avsedda för montering, samt utföra kontroller, ändringar och dokumenteringar av dem enligt behovet. De känner till hur maskiner och anordningarna är konstruerade och fungerar, kan använda material och olika monteringsmetoder på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Maskinmontörerna kan tillämpa mekanik, hydraulik och pneumatik i sitt arbete. De kan montera maskiner och anordningar, underhålla dem och delta vid ibruktagning och reparation av anordningarna.

Kompetensområdet för installation och automation, Maskinautomationsmontör

Maskinautomationsmontörer kan montera och installera automationsanordningar och deras komponenter. De känner till hur komponenter och anordningar för maskinautomation är konstruerade och fungerar och kan använda material och olika monteringsmetoder på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Maskinautomationsmontörerna kan tillämpa mekanik, hydraulik, pneumatik och elteknik i elektromekaniska installationer. De kan utföra mekaniska och elektromekaniska installationer säkert i rätt ordningsföljd och med rätta metoder med hjälp av arbetsinstruktioner och ritningar. Maskinautomationsmontörerna kan kontrollera de delar och komponenter som är avsedda för montering, samt utföra regleringar, inställningar, programmeringar och dokumenteringar av dem enligt behovet. De deltar vid ibruktagning, underhåll och reparation av anordningarna.

Kompetensområdet för produktionsteknik, Plåtslagare-svetsare

Plåtslagare-svetsare kan planera och tillverka plåtarbeten, svetsarbeten samt metallkonstruktionsarbeten enligt ritningarna och använda moderna tillverkningsmetoder. De kan planera ordningsföljden på arbetsskedena i tillverkningen samt använda material, maskiner och anordningar samt metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. De har avlagt de kompetenser och prov som krävs i yrket. De ansvarar även för kvaliteten på sina tillverkade produkter samt för att de maskiner de använder har rätta inställningar och att de fungerar.

Kompetensområdet för produktionsteknik, Plast- och gummiprodukttillverkare

Plast- och gummiprodukttillverkare behärskar produktionsteknikerna och tillverkningsmetoderna samt de material som används inom den egna branschen. De som avlagt examen kan arbete med uppgifter gällande tillverkning, testning, kvalitetskontroll av produkter, service och underhåll av sina använda maskiner samt lagerfunktioner. De kan arbeta ekonomiskt och säkert i produktionen och i arbetsgruppen samt ser till kvaliteten på sina arbeten.

Grundexamen inom bilbranschen

Arbetsmiljön i bilbranschen är internationell och organiserad i nätverk. Det behövs personer med mångsidiga kunskaper av olika typ. Kundinriktning och servicekvalitet är viktigt i alla arbetsuppgifter. Framgång förutsätter mångsidig kännedom om branschen, förmåga att tillämpa tekniska färdigheter samt goda kundbetjänings- och samarbetsfärdigheter. Utmaningar är den kontinuerliga tekniska utvecklingen inom branschen samt återvinning och återanvändning av material.

Grundexamen inom husteknik

Kunnande i husteknik behövs inom nybyggande såväl som för underhåll och reparation av fastigheter. VVS-arbete består av planering, montering och underhåll av vatten-, värme- och ventilationssystem. Den traditionella VVS-branschen innefattar allt mera justerings- och automationsteknik samt små elinstallationer.

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion ( 180 kp) är avsedd för personer som arbetar med arbetslednings- eller chefsuppgifter inom industri- och produktionsbranscher och vill utveckla sin kompetens. Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion består av en obligatorisk examensdel ( 80 kp) och valbara examensdelar ( 100 kp)

Den som har avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom produktion kan leda personalen inom sitt ansvarsområde, produktionsarbetet inom sitt ansvarsområde och leda organisationen enligt säkerhets- och miljöanvisningarna samt utveckla sin förmåga att vara chef.

Den som avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom produktion behärskar även de färdigheter och den kunskap inom de specialområden som finns i de examensdelar hen valt. Kunnandet i de valbara examensdelarna kan relatera till ledning av produktion, utveckling av personalens kunnande, ledning av underhållsarbete inom produktionen, projektledning i produktionsmiljö eller ledning av säkerhets- och miljöfrågor.

Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning

De som har avlagt specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning har den yrkesskicklighet som krävs i krävande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. De har förutsättningar att helhetsmässigt svara för verksamheten i fastighetsobjekt och för utvecklingen av fastighetsobjekt i samarbete med kunder och intressentgrupper och i enlighet med en överenskommen strategi. De kan leda ett fastighetsobjekts administration, ekonomi och tekniska livscykel på ett målinriktat sätt. De kan utarbeta en serviceplan för ett disponentobjekt, leda ett servicenätverk, kommunicera på ett interaktivt sätt samt skapa positiva kunderfarenheter och mervärde för sina intressentgrupper.

Specialyrkesexamen i husteknik

Rörmontörer (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan ansvara för praktisk organisering av rörinstallationsprojekt och för uppgifter i samband med kvalitetssäkring av installationsarbetet på en byggplats. De kan även sköta kontakten med myndigheter och samarbetet med andra intressentgrupper.

Ventilationsmontörer (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan ansvara för praktisk organisering av installationsprojekt för ventilationssystem och för uppgifter som hänför sig till kvalitetssäkring av installationsarbetet på en byggplats. De kan även sköta kontakten med myndigheter och samarbetet med andra intressentgrupper.

Byggnadsplåtslagarmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik har praktisk behörighet att sköta organiseringen av byggnadsplåtsprojekt eller tekniska isoleringar och kvalitetssäkringsuppgifter på ett nybygge eller en renoveringsbyggplats. De kan leda och ansvara för monteringsgruppens verksamhet. De behärskar dessutom kommunikationen i anslutning till byggplatsen, byggplatsens intressentgrupper och myndighetsbestämmelserna.

Sotarmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik kan förutom att utföra traditionellt sotningsarbete fungera som sakkunniga inom sitt yrkesområde i frågor gällande brand- och boendesäkerheten. De har omfattande kunskaper i uppvärmningsteknik: om förbränning, arrangemang för ersättningsluft, bränslen, uppvärmningsanläggningar och deras energihushållning. De behärskar metoder genom vilka man kan påverka energihushållningen i uppvärmningsanläggningarna och skyddet av miljön och kan ge förslag till lösningsmodeller för att förbättra dessa. De har goda kunskaper och färdigheter i planering av ett sotningsföretags verksamhet samt i utveckling av företagets affärsverksamhet.

De som avlägger kompetensområdet för kylteknik i specialyrkesexamen i husteknik visar att de har det kunnande som krävs av en som är verksam i yrket genom att självständigt utföra tekniska kontorsuppgifter som medlem i en arbetsgemenskap inom kylbranschen. Kylmästare (SYE) som avlagt specialyrkesexamen i husteknik samarbetar med kunder och intressentgrupper i verksamhetsmiljöer och arbetsuppgifter inom kylbranschen. De som avlagt examen fungerar som expert i kylteknik för företagets arbetstagare och kylbranschens kunder genom att dra nytta av sina breda teoretiska kunskaper. De planerar kylanläggningar som uppfyller kundens kyl- och uppvärmningsbehov och utarbetar en offert på dessa till kunden. De som specialiserat sig på planering av kylsystem planerar kylanläggningar inom det egna området och kringsystem till dessa ända från början till slut. De som specialiserat sig på skötsel av projekt sköter självständigt kylsystemsprojekt och arbetsplatser där dessa projekt genomförs samt fungerar vid behov som förman för montörerna. De gör också den tekniska dokumentationen för kylsystem som överlämnas till kunder. De som specialiserat sig på elarbeten och elplanering utarbetar självständigt elplaner för kylsystem. De instruerar montörerna när de utför elarbetena vid montering och underhåll av kylutrustning och kan efter att ha skaffat tillräcklig yrkesskicklighet fungera som företagets ledare för elarbeten.

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen


Notice: Undefined index: sv in /home/www/tai-opinnot.edu.turku.fi/https/class.qualification.php on line 44

Yrkesexamen i fastighetsförvaltning

De som har avlagt yrkesexamen i fastighetsförvaltning kan sköta administrationen och ekonomin för ett fastighetsobjekt samt dess tekniska livscykel i enlighet med en årsklocka eller en strategi som avtalats om med kunden eller ägaren. De är insatta i disponentobjektets avtalsfrågor, dokumentrutiner och myndighetsanmälningar. De kan också sköta riskhantering, kundservice och kommunikation och utveckla sin egen verksamhet med hjälp av moderna arbetssätt. Beroende på vilken av de valbara examensdelarna de avlagt är de sakkunniga på fastighetsförvaltning för bostadsaktiebolag, hyreshus eller lokaler. Dessutom har de fördjupat sitt kunnande i boenderådgivning, tekniska tjänster eller fastighetsförvaltning för ett nybygge eller genom att planera ett utvecklingsprojekt som gäller ett disponentarbete.

Yrkesexamen i husteknik

Rörmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan installera rörledningar och utrustning i VVS-system på en byggarbetsplats eller alternativt utföra felsökning, underhåll och reparationer i anslutning till driften av VVS-system. De kan självständigt utföra rörinstallationer enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Värmelementsmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan ha hand om el-, rör- och utrustningsinstallationer i anslutning till värmeanläggningar i fastigheter och mindre produktionsprocesser samt de underhålls- och reparationsåtgärder som hör hop med dem. De kan självständigt utföra arbeten i installations- och ibruktagningsfasen för värmeanläggningar enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet. Värmelementsmontörer (YE) arbetar med uppgifter gällande installation och underhåll av värmeanläggningar både på nybyggnadsobjekt och i befintliga fastigheter.

Ventilationsmontörer (YE) och ventilationsplåtslagare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan utföra monteringar av kanaler och utrustning i byggnaders ventilationssystem och utföra reparationer av funktioner i ventilationssystem. De kan självständigt utföra monteringar och installationer enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Rengörare av ventilationssystem (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan utföra arbeten med rengöring och justering av ventilationssystem i byggnader och med mätning av inomhusklimat. De kan självständigt planera och utföra de åtgärder som hör till arbetet.

Tekniska isolerare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan montera tekniska isoleringar på tekniska system i byggnader. De kan självständigt utföra montering av isoleringarna enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Byggnadsplåtslagare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan tillverka och montera byggnadsplåtdelar till byggnader. De kan självständigt utföra tillverkning och montering av byggnadsplåtdelar enligt de tidtabells- och kvalitetskrav som gäller för arbetet.

Sotare (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik kan med goda praktiska färdigheter sota eldstäder och rökkanaler på ett effektivt, korrekt och prydligt sätt. De är förtrogna med branschens lagstiftning, anvisningar och rekommendationer. De kan ge sina kunder råd och instruktioner i frågor som gäller förbränning och ersättningsluft, samt planering, montering, användning och underhåll av eldstäder och rökkanaler. De behärskar grunderna i förebyggande brandskydd och känner till de viktigaste faktorerna som påverkar brand- och boendesäkerheten i fastigheter samt identifierar brister och risker.

Kylmontörer (YE) som avlagt yrkesexamen i husteknik är erfarna fackmän inom kylinstallation och -underhåll inom sitt eget kompetensområde. De kan installera och underhålla all kylutrustning och alla kylanläggningar inom det egna området oberoende av storlek och köldmedium. Vid behov använder de sin yrkesskicklighet för att introducera mindre erfarna kylmontörer i olika arbetsuppgifter. De har förutsättningar att bibehålla sin yrkesskicklighet på en hög nivå genom att följa utvecklingen inom kylbranschen.

Yrkesexamen inom fordonsbranschen

De som har avlagt yrkesexamen inom fordonsbranschen har den yrkesskicklighet som krävs i en uppgift inom fordonsbranschen enligt kompetensområde och uppgiftsbeskrivning. De kan utföra uppgifter inom fordonsbranschen självständigt och beakta de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller fordonsbranschen. De arbetarnoggrant och professionellt. De kan planera och organisera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt och beakta arbetslagstiftningen, föreskrifterna om arbetarskydd och miljö samt kvalitetssystemet och andra instruktioner som gäller arbetsmiljön. De har en helhetssyn på fordonsbranschen och dess möjligheter samt på sin egen roll när det gäller att utföra arbetsuppgifter inom fordonsbranschen.

I yrkesexamen inom fordonsbranschen kan man välja mellan följande kompetensområden: kompetensområdet för försäljning och kundservice, kompetensområdet för verkstadsservice, kompetensområdet för skadereparation, kompetensområdet för arbetsledning och kompetensområdet för däckservice.

De som avlägger examen väljer bland kompetensområdets obligatoriska och valbara examensdelar sådana delar som behövs med tanke på den egna uppgiftsbeskrivningen, och så många delar att antalet kompetenspoäng blir minst 150. Den som avlagt examen kan arbeta i uppgifter inom fordonsbranschen enligt arbetsskrivning genom att utveckla sin egen yrkesskicklighet och verksamhet i organisationen.