Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Liiketalous, handel och data

Grundexamen i affärsverksamhet

Den som avlagt examen har kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, ekonomiförvaltning samt språkkunskaper. Hen arbetar i olika digitala miljöer och bildar nätverk professionellt. Hen har basfärdigheter i företagsamhet och färdigheter i uppgifter som teamledare. Den som avlagt examen har färdigheter att utveckla nya produkter och tjänster samt kundupplevelser. Den studerande kan utgående från sina val få kunnande till exempel inom följande områden:

  • kundservice, försäljning och servicedesign
  • bokföring, löneräkning, fakturering och att sköta reskontra
  • arbete inom bibliotekstjänster
  • projektarbete och evenemangsproduktion
  • marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion
  • stödtjänster för personal och logistiktjänster
  • finansiella tjänster och hantering av kundrelationer
  • planering av företagsverksamhet och arbete i företag.

Specialyrkesexamen i affärsverksamhet

De som har avlagt denna examen har det kunnande som behövs i krävande expert- eller chefsuppgifter inom affärsverksamhet. De har god kompetens i affärsverksamhet och nätverkar yrkesmässigt. De har kunnande i kommunikation och interaktion och de språkkunskaper som behövs i sina uppgifter. De använder informations- och kommunikationsteknik ändamålsenligt och arbetar i olika digitala miljöer. De följer utvecklingen inom affärsverksamhet och utvecklar affärsverksamheten och verksamhetsprocesserna inom sitt ansvarsområde och sitt eget kunnande. Kunnandet hos dem som avlagt examen varierar beroende på valet av kompetensområde och valbara examensdelar.

De som har avlagt kompetensområdet för personalförvaltning har det kunnande som behövs i uppgifter som gäller kompetensutveckling och välbefinnande i arbetet och kan sköta anställningsfrågor. De kan ge chefer stöd och experthjälp i personalfrågor.

De som har avlagt kompetensområdet ekonomiförvaltning har en helhetssyn på ekonomiförvaltning. De kan till exempel analysera, planera och följa upp en organisations ekonomi och finansieringsverksamhet, göra budgetuppföljning och intern kalkylering samt upprätta ett koncernbokslut.

De som har avlagt kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation har det kunnande som behövs vid ledning och utveckling av försäljning eller marknadskommunikation som planeras och genomförs via flera kanaler.

De som har avlagt kompetensområdet för handel har det kunnande som behövs inom handel i chefs- eller expertuppgifter och i uppgifter där man utvecklar försäljningen och sortimentet.

De som har avlagt kompetensområdet för fastighetsförmedling har det kunnande som behövs i expert- eller ledningsarbete som gäller fastighetsförmedling, till exempel förmedling av nybyggnadsobjekt, värdering av fastigheter och aktielägenheter eller ledning av en fastighetsförmedlingsrörelse.

De som har avlagt kompetensområdet för internationell affärsverksamhet har det kunnande som behövs i ett företag eller en organisation i expertuppgifter som gäller internationell handel. Uppgifterna kan vara relaterade till internationell försäljning och marknadsföring eller till inköpsverksamhet.

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Den som har avlagt yrkesexamen i affärsverksamhet har kundinriktat kunnande i affärsverksamhet, kunnande i kommunikation och interaktion, språkkunskaper och kunnande i ekonomihantering. Hen använder informations- och kommunikationsteknik ändamålsenligt och arbetar i olika digitala miljöer. Hen nätverkar yrkesmässigt och utvecklar systematiskt sitt kunnande i affärsverksamhet. Hen har de färdigheter som behövs för företagande och kan arbeta som närmaste chef. Kunnandet hos den som avlagt examen varierar beroende på valet av kompetensområde och valbara examensdelar.

Den som avlagt kompetensområdet för tjänster inom affärsverksamhet har det kunnande som behövs för olika assistent- och sekreteraruppgifter, uppgifter inom informationsstyrning och dokumenthantering eller uppgifter i receptioner och multiservice.

Den som avlagt kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation har kunnande inom försäljning, marknadsföring eller båda två. Hen kan planera och genomföra marknadsföring och försäljning, följa resultaten av åtgärder och utveckla kundupplevelser.

Den som avlagt kompetensområdet för fastighetsförmedling har det kunnande som behövs vid bedömning, försäljning och köp- eller uthyrning av fastigheter samt aktier för fastighets- och bostadsaktiebolag och de behärskar principerna i fråga om god fastighetsmäklarsed.

Den som avlagt kompetensområdet för finanstjänster har det kunnande som behövs för uppgifter inom finansiering, sparande och placering, bankärenden, riskförsäkringar, ersättningstjänster, pensionsförsäkringar eller back office-funktioner. Den som avlagt examen har en helhetsuppfattning av finanssektorn och dess aktörer.

Den som avlagt kompetensområdet för ekonomiförvaltning har det kunnande som behövs i uppgifter som löneräkning, bokföring, skötsel av reskontra, upprättande av bokslut, intern kalkyl och budgetering eller rådgivning inom ekonomiförvaltning.

Den som avlagt kompetensområdet för internationell affärsverksamhet och spedition har det kunnande som behövs i olika import- eller exportuppgifter inom utrikeshandeln. Hen är insatt i den internationella verksamhetsmiljön på den nivå som de egna uppgifterna kräver.