Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Sosiaali ja terveys

Grundexamen i instrumentvård

Instrumentvårdare kan planera sitt arbete och arbeta i de olika faserna i en instrumentvårdsprocess enligt principerna i fråga om hållbar utveckling. De kan använda de maskiner och apparater som hör till arbetet på ett säkert sätt och ser till att de fungerar. De kan använda sina språkkunskaper, informations- och kommunikationsteknik, digitala arbetssätt och den automation som arbetsmiljön möjliggör. De kan också delta i mångprofessionellt samarbete och arbeta i kundservice. De som har avlagt grundexamen i instrumentvård kan grunderna i företagsverksamhet och kan genom sitt agerande främja lönsamheten i den egna arbetsplatsens företagsverksamhet. De kan utveckla och produktifiera olika tjänstekoncept som anknyter till det egna arbetet. Aseptiskt arbete, iakttagande av goda hygienrutiner och bekämpning av infektioner med olika metoder hör till deras centrala kompetens i alla arbetsmiljöer. Kontroll, rengöring, desinfektion, sterilisering, förpackning, förvaring, lagring och transport av instrument är de viktigaste faserna i instrumentvårdsprocessen. Instrumentvårdarna känner till namnet på instrumenten, deras egenskaper och specialmärkningar samt sättet att utföra service. De kan hantera instrumenten rätt och på ett säkert sätt.

De instrumentvårdare som avlagt grundexamen i instrumentvård kan följa nationella och internationella författningar och föreskrifter om instrumentvård samt uppföra sig väl och använda goda arbetssätt. De är insatta i arbetarskyddföreskrifterna och -instruktionerna och beaktar yrkesetik, dataskydd och sekretess samt lagstiftningen om konsumentskydd. De arbetar ergonomiskt rätt och främjar för egen del sitt välbefinnande i arbetet.

De som avlagt grundexamen i instrumentvård sätter värde på och utvecklar sitt arbete och sitt yrkesområde. De har en realistisk bild av sitt kunnande. De utvecklar sin yrkesskicklighet enligt principen om livslångt lärande. De utvärderar sitt arbete, ställer upp inlärningsmål för sig själv och utnyttjar yrkesinriktad fortbildning. De har förutsättningar för att söka till fortsatta studier.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Genom grundexamen inom läkemedelsbranschen blir man antingen farmanom eller läkemedelstekniker. Grundexamen ger färdigheter att arbeta med t.ex. logistiska uppgifter inom läkemedelsbranschen, med kontors- och IT-uppgifter, med recepthantering och som assistent vid hantering och tillverkning av läkemedel under överinseende av en farmaceut. Man får också färdigheter att arbeta som assistent vid klinisk forskning, läkemedelsframställning, marknadsföring av läkemedel och information samt i olika uppgifter som gäller lagerhållning inom läkemedelsbranschen.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Läkemedelsbranschen är både en del av hälso- och sjukvårdssystemet och en industrisektor. Läkemedelsbranschen ansvarar för läkemedlens utvecklingsarbete, forskning, framställning, logistik och distribution samt för handledning och uppföljning av att läkemedlet används rätt. Inom läkemedelsbranschen betonas den ömsesidiga respekten, samarbetet och sakkunskapen mellan olika yrkesgrupper och aktörer. Arbetet utförs kundcentrerat och för kundens bästa.

En läkemedelstekniker som har avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen kan arbeta med olika uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap och använda sin yrkeskompetens i informationsteknik, logistik och kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen. Hen har specialkunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter alternativt inom arbete på apotek eller sjukhusapotek eller inom läkemedelsindustrin eller läkemedelspartihandeln samt mångsidigt specialkunnande som förvärvats via valbara examensdelar exempelvis i användning av automationsapparater, framställning av läkemedel, marknadsföring och dekoration, tillämpning av informationsteknik, upprätthållande av en produktgrupp samt i arbete i apotekets nättjänst. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete följa nationella och internationella författningar och bestämmelser för läkemedelsbranschen. Hen kan arbeta genom att beakta patient- och kundsäkerhet, yrkesetik, ergonomi och hållbar utveckling och ha omsorg om sin arbetshälsa. Hen kan i sitt arbete beakta branschens sekretess- och arbetarskyddsbestämmelser samt företagsverksamhetens målsättningar och företagets lönsamhet. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete mångsidigt dra nytta av informations- och kommunikationsteknik och sina språkkunskaper i olika uppgifter inom läkemedelsbranschen och i kundbetjäning som hänför sig till arbetet som läkemedelstekniker.

Grundexamen inom social- och hälsovård

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen blir närvårdare. Examen ger kompetens för hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande vård-, omsorgs- och fostringsarbete på en grundläggande nivå. Oberoende av kompetensområde ger utbildningen basfärdigheter i att stödja, instruera, vårda och rehabilitera människor i alla åldrar och med olika bakgrund i deras mångskiftande levnadssituationer. Arbetet fokuserar på klientens välbefinnande, hälsa och delaktighet. I närvårdarexamen kan man specialisera sig genom tio olika kompetensområden.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har breda baskunskaper för olika uppgifter inom en bransch och mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde med anknytning till en verksamhetshelhet i arbetslivet. Närvårdare eller akutvårdare på grundnivå som har avlagt grundexamen kan utföra sitt arbete med hänsyn till bestämmelser, instruktioner samt värdegrund och yrkesetik inom branschen. De kan interagera professionellt både i multiprofessionella och multikulturella arbetsmiljöer. De kan planera, genomföra och bedöma den vård och omsorg som främjar klientens eller patientens hälsa, välbefinnande, funktionsförmåga samt tillväxt och delaktighet i olika miljöer för social- och hälsovård eller fostran. De kan ge klientorienterad handledning om tjänster, mångsidigt utnyttja välfärdsteknologi och utveckla sin yrkesskicklighet genom livslångt lärande. De kan sörja för patient- och klientsäkerheten, arbeta aseptiskt och ergonomiskt samt sörja för arbetssäkerheten och arbetshälsan för egen del.

Inom kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan de inom småbarnspedagogiken främja barnets tillväxt, välbefinnande och lärande samt barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande. Inom kompetensområdet mentalhälsoarbete och missbrukarvård kan de arbeta inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård samt utföra klient- och nätverksarbete inom branschen. Inom kompetensområdet vård och rehabilitering av äldre kan de i hemvården arbeta främjande för klientens funktionsförmåga och främja de äldres delaktighet. Inom kompetensområdet sjukvård och omsorg kan de främja klientens hälsa, arbeta inom hemvården och sjukvården. Inom kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan de främja de funktionshindrades delaktighet samt upprätthålla och främja deras funktionsförmåga. Inom kompetensområdet fotvård kan de främja klientens fothälsa och arbeta inom fotvård. Inom kompetensområdet munhälsovård kan de arbeta inom munhälsovård och främja klientens munhälsa. Inom kompetensområdet akutvård på grundnivå kan de utföra arbete som främjar hälsa, säkerhet, välbefinnande och funktionsförmåga samt arbeta inom akutvård.

De valbara examensdelarna ger närvårdarna eller akutvårdarna på grundnivå kunnande att profilera sig för olika verksamhetssektorer inom social- och hälsovården, som till exempel att utnyttja välfärdsteknologi för att upprätthålla funktionsförmågan, terminalvård, provtagning, arbete som stödjer hemmaboende och livshantering, mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, immobiliseringsbehandling, perioperativt vårdarbete, arbete i situationer med många patienter och storolyckor, arbete med funktionella metoder, arbete som främjar barns och ungas mentala färdigheter samt munhälsovård och fotvård.

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare sköter professionellt de mång­sidiga arbetsuppgifterna i klientarbetet i sin verksamhetsmiljö inom branschen. De utför arbetet med hjälp av sin erfarenhet och en omfattande teoretisk kunskap om branschen när de ställs inför frågor och fenomen i anslutning till missbruk hos individer och grupper samt i olika gemenskaper och i samhället. De genomför och bedömer arbetsprocesserna, arbetsmetoderna och arbetets kvalitet inom sitt arbetsområde. De utför sitt arbete och sin verksamhet enligt principerna för en hållbar utveckling och enligt etiska principer. De kommunicerar på sitt modersmål och producerar vid behov texter och rapporter i anslut­ning till sina arbetsuppgifter. De har de övriga språkkunskaper som är nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna.

De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare ansvarar för sitt arbete och utför det tryggt både med tanke på sig själv, klienten och arbetsmiljön. De utvärderar sin kompetens och utvecklar sig själva och sitt arbete samt upprätthåller sin arbetsförmåga. De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare är flexibla i kontakten med olika människor också i mångkulturella arbetsgemenskaper.

Med hjälp av de valfria examensdelarna fördjupar examinanderna sin kompetens i före­byggande eller rehabiliterande arbete bland missbrukare eller i arbete som minskar ska­dorna av missbruk. De fördjupar också sin kompetens i att verka som företagare inom missbrukarvård. Examinanderna kan fördjupa sina kunskaper om olika klient- och mål­grupper genom att välja en examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen.

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar med yrkesmässigt kundarbete i förebyggande, rehabiliterande och vårdande arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, och de kan inom arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice.

De obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård ger färdigheter att i mentalhälsoarbetet och missbrukarvården arbeta tillsammans med klienterna samt med deras när- och närståendenätverk.

De valbara examensdelarna har utformats så att de för att kunna avläggas förutsätter att den studerande behärskar innehållet i de obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De valbara examensdelarna fördjupar och breddar den studerandes kunnande och ger färdigheter att arbeta med olika medel och metoder tillsammans med klienter, aktörer samt olika samfund.

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete som bygger på etiskt hållbara principer. De kan arbeta klientorienterat och genom att respektera människan. De kan i sitt arbete använda sig av branschens kunskapsbas och arbetsmetoder samt dra nytta av sin kunskap om lagstiftningen och servicesystemet i branschen.

De kan som medlem i en mångprofessionell arbetsgrupp motivera och utvärdera inverkan av sina lösningar och val i arbetet. De studerande kan sköta sitt eget arbetsvälbefinnande och använda arbetshandledning och utbildning som stöd för sitt arbete. En kvalitetsutveckling av arbetet förutsätter att de studerande har förmåga och vilja att kontinuerligt utvärdera sin egen och arbetsgruppens verksamhet, utveckla sig själv och handla enligt principerna för inre företagsamhet.