Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Sosiaali ja terveys

Grundexamen i instrumentvård

Från 1.8.2022

Bekämpning av infektioner, aseptisk verksamhet och att följa goda hygienrutiner med olika metoder hör till instrumentvårdarens centrala kunnande, oberoende av arbetsmiljö. Rengöring, desinfektion, granskning, förpackning, sterilisering, förvaring och transport av instrument utgör det centrala innehållet i processen för instrumentvård. Instrumentvårdaren kan använda verksamhetsstyrning manuellt eller med digitala processer i olika skeden. Instrumentvårdaren känner till de instrument som ska underhållas samt deras egenskaper och särskilda märkningar, samt sätten att underhålla dem. Hen kan hantera instrumenten på ett korrekt och säkert sätt.

Instrumentvårdaren kan arbeta systematiskt i instrumentvårdsprocessens olika skeden i enlighet med principerna för kvalitetsarbete och hållbar utveckling. Hen kan samarbeta mångprofessionellt och arbetar med kundbetjäning i instrumentvårdsuppgifter. Instrumentvårdaren kan använda maskiner och utrustning som anknyter till arbetet på ett säkert sätt samt upprätthålla skicket på dem. Instrumentvårdaren kan i sitt arbete använda informations- och kommunikationsteknik, den automatisering som arbetsmiljön möjliggör samt sina språkkunskaper. Hen deltar i utvecklingen av instrumentvårdsprocesserna som en del av arbetsenhetens verksamhet.

En instrumentvårdare som avlagt grundexamen i instrumentvård kan i sitt arbete följa de nationella och internationella regelverk, föreskrifter, standarder, rekommendationer och anvisningar som gäller för verksamheten. Hen kan arbeta på ett sätt som främjar patient-, kund- och arbetssäkerhet. Hen följer i sin verksamhet yrkesetiken, dataskyddet och sekretessen samt konsumentskyddsbestämmelserna. Hen arbetar ergonomiskt korrekt och främjar välbefinnandet i arbetet för egen del. Instrumentvårdaren fungerar jämlikt och jämställt i sin arbetsgemenskap.

Den som avlagt grundexamen i instrumentvård uppskattar sitt eget arbete och sitt yrkesområde. Hen kan realistiskt bedöma sitt kunnande och utvecklar sin yrkeskunskap enligt principerna för kontinuerligt lärande. Hen har förutsättningar att ansöka till fortsatta studier.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Från 1.8.2022

Läkemedelsbranschen är både en del av hälso- och sjukvårdssystemet och en industrisektor. Läkemedelsbranschen ansvarar för läkemedlens utvecklingsarbete, forskning, framställning, logistik och distribution samt för handledning och uppföljning av att läkemedlet används rätt. Inom läkemedelsbranschen betonas den ömsesidiga respekten, samarbetet och sakkunskapen mellan olika yrkesgrupper och aktörer. Arbetet utförs kundcentrerat och för kundens bästa.

En läkemedelstekniker som har avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen kan arbeta med olika uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap och använda sin yrkeskompetens i informationsteknik, logistik och kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen. Hen har specialkunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter alternativt inom arbete på apotek eller sjukhusapotek eller inom läkemedelsindustrin eller läkemedelspartihandeln samt mångsidigt specialkunnande som förvärvats via valbara examensdelar exempelvis i användning av automationsapparater, framställning av läkemedel, marknadsföring och dekoration, tillämpning av informationsteknik, upprätthållande av en produktgrupp samt i arbete i apotekets nättjänst. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete följa nationella och internationella författningar och bestämmelser för läkemedelsbranschen. Hen kan arbeta genom att beakta patient- och kundsäkerhet, yrkesetik, ergonomi och hållbar utveckling och ha omsorg om sin arbetshälsa. Hen kan i sitt arbete beakta branschens sekretess- och arbetarskyddsbestämmelser samt företagsverksamhetens målsättningar och företagets lönsamhet. En läkemedelstekniker kan i sitt arbete mångsidigt dra nytta av informations- och kommunikationsteknik och sina språkkunskaper i olika uppgifter inom läkemedelsbranschen och i kundbetjäning som hänför sig till arbetet som läkemedelstekniker.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Från 1.8.2022

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har breda baskunskaper för olika uppgifter inom en bransch och mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde med anknytning till en verksamhetshelhet i arbetslivet. Närvårdare eller akutvårdare på grundnivå som har avlagt grundexamen kan utföra sitt arbete med hänsyn till bestämmelser, instruktioner samt värdegrund och yrkesetik inom branschen. De kan interagera professionellt både i multiprofessionella och multikulturella arbetsmiljöer. De kan planera, genomföra och bedöma den vård och omsorg som främjar klientens eller patientens hälsa, välbefinnande, funktionsförmåga samt tillväxt och delaktighet i olika miljöer för social- och hälsovård eller fostran. De kan ge klientorienterad handledning om tjänster, mångsidigt utnyttja välfärdsteknologi och utveckla sin yrkesskicklighet genom livslångt lärande. De kan sörja för patient- och klientsäkerheten, arbeta aseptiskt och ergonomiskt samt sörja för arbetssäkerheten och arbetshälsan för egen del.

Inom kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan de inom småbarnspedagogiken främja barnets tillväxt, välbefinnande och lärande samt barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande. Inom kompetensområdet mentalhälsoarbete och missbrukarvård kan de arbeta inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård samt utföra klient- och nätverksarbete inom branschen. Inom kompetensområdet vård och rehabilitering av äldre kan de i hemvården arbeta främjande för klientens funktionsförmåga och främja de äldres delaktighet. Inom kompetensområdet sjukvård och omsorg kan de främja klientens hälsa, arbeta inom hemvården och sjukvården. Inom kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan de främja de funktionshindrades delaktighet samt upprätthålla och främja deras funktionsförmåga. Inom kompetensområdet fotvård kan de främja klientens fothälsa och arbeta inom fotvård. Inom kompetensområdet munhälsovård kan de arbeta inom munhälsovård och främja klientens munhälsa. Inom kompetensområdet akutvård på grundnivå kan de utföra arbete som främjar hälsa, säkerhet, välbefinnande och funktionsförmåga samt arbeta inom akutvård.

De valbara examensdelarna ger närvårdarna eller akutvårdarna på grundnivå kunnande att profilera sig för olika verksamhetssektorer inom social- och hälsovården, som till exempel att utnyttja välfärdsteknologi för att upprätthålla funktionsförmågan, terminalvård, provtagning, arbete som stödjer hemmaboende och livshantering, mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, immobiliseringsbehandling, perioperativt vårdarbete, arbete i situationer med många patienter och storolyckor, arbete med funktionella metoder, arbete som främjar barns och ungas mentala färdigheter samt munhälsovård och fotvård.

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Från 1.8.2018

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar med yrkesmässigt kundarbete i förebyggande, rehabiliterande och vårdande arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, och de kan inom arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice.

De obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård ger färdigheter att i mentalhälsoarbetet och missbrukarvården arbeta tillsammans med klienterna samt med deras när- och närståendenätverk.

De valbara examensdelarna har utformats så att de för att kunna avläggas förutsätter att den studerande behärskar innehållet i de obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De valbara examensdelarna fördjupar och breddar den studerandes kunnande och ger färdigheter att arbeta med olika medel och metoder tillsammans med klienter, aktörer samt olika samfund.

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete som bygger på etiskt hållbara principer. De kan arbeta klientorienterat och genom att respektera människan. De kan i sitt arbete använda sig av branschens kunskapsbas och arbetsmetoder samt dra nytta av sin kunskap om lagstiftningen och servicesystemet i branschen.

De kan som medlem i en mångprofessionell arbetsgrupp motivera och utvärdera inverkan av sina lösningar och val i arbetet. De studerande kan sköta sitt eget arbetsvälbefinnande och använda arbetshandledning och utbildning som stöd för sitt arbete. En kvalitetsutveckling av arbetet förutsätter att de studerande har förmåga och vilja att kontinuerligt utvärdera sin egen och arbetsgruppens verksamhet, utveckla sig själv och handla enligt principerna för inre företagsamhet.