Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Sähkö ja kemia

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Den som avlagt grundexamen inom el- och automationsbranschen har den yrkesskicklighet som krävs för uppgifter inom el- och automationsbranschen. Hen kan arbeta på ett samarbetsvilligt och säkert sätt med olika arbetsuppgifter inom el- och automationsinstallationer. Den som avlagt examen kan läsa planeringsdokument inom el- och automationsbranschen och utföra installationer enligt installationsmiljöns krav. Hen säkerställer att slutresultat är säkert och att det motsvarar de krav som ställts på arbetet.

Grundexamen inom laboratoriebranschen

De som har avlagt grundexamen inom laboratoriebranschen kan som laboranter utföra arbetsuppgifter som hänför sig till kvalitetskontroll, produktutveckling, forskning och industriella processer i laboratorier inom olika industribranscher, i forskningsanstalter och inom den offentliga sektorn. De kan på ett ändamålsenligt sätt göra kemiska, fysikaliska, biokemiska, mikrobiologiska och sensoriska analyser av olika prov. De kan välja rätta kemikalier, instrument och apparater för sitt arbete och använda och underhålla instrumenten och apparaturen enligt anvisningar. De kan arbeta enligt laboratoriets kvalitets- och miljösystem, och beakta resultatansvaret. De följer instruktionerna för arbetet, verksamheten och arbetssäkerheten. De utnyttjar informationsteknik i sitt arbete. De kan bedöma resultatens tillförlitlighet och utvärdera de egna prestationerna. De kan utveckla sina yrkesfärdigheter och arbetsprestationer med hjälp av goda baskunskaper i matematik och naturvetenskaperna.

Grundexamen inom processindustrin

De som avlagt grundexamen har de grundläggande färdigheterna att arbeta i drift- och processdriftsuppgifter inom processindustrins olika områden.

De som avlagt examen kan:

  • sköta maskiner och anordningar i tillverknings- och förpackningsprocesser för olika produkter enligt säkerhetsanvisningarna
  • använda automationssystem för processtyrning och följa med process- och fältutrustningens funktioner
  • övervaka, styra och reglera processerna inom sitt arbetsområde
  • säkra processernas störningsfria funktion
  • utföra operatörsunderhåll

Kompetensområdet för bioteknik, processkötare

Processkötarna kan sköta maskiner och anordningar för biotekniska tillverknings- och förpackningsprocesser. De kan använda automationssystem för processtyrning och följa med process- och fältutrustningens funktioner samt övervaka, styra och reglera processerna inom sitt arbetsområde. De kan utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion. De kan utföra smörjservice och underhålla process- och automationssystemets fältutrustning. De kan använda växt- och djurceller, mikrober samt genmodifierade organismer på lämpligt sätt i sitt arbete och arbeta enligt de krav som ställs på klassificerade rena utrymmen.

Kompetensområdet för kemisk industri, processkötare

Processkötarna kan sköta kemiska, mekaniska, termiska, miljötekniska enhetsprocesser och enhetsprocesser för massöverföring. De kan använda automationssystem för processtyrning och följa med process- och fältutrustningens funktioner samt övervaka, styra och reglera processerna inom sitt arbetsområde. De kan utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion. De kan utföra smörjservice och underhålla process- och automationssystemets fältutrustning.

Kompetensområdet för metallförädling, processkötare

Processkötarna är insatta i huvudstegen i metalltillverkningen eller -förädlingen från anskaffning av råvaror till slutprodukter och kan arbeta i en metalltillverknings- eller förädlingsprocess. De behärskar processtyrning och driftunderhåll som specialiserade på en eller två processdelar.

Kompetensområdet för pappersindustrin, processkötare

Processkötarna är insatta i stegen i tillverkningen av massa, papper och kartong samt kan arbeta i några arbetsuppgifter eller processdelar i en process för tillverkning eller förädling av massa, papper och kartong. De kan utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion samt utreda eventuella störningar. De kan utföra smörjservice och underhålla process- och automationssystemets fältutrustning.

Kompetensområdet för gjutningsteknik, gjutprodukttillverkare

Gjutprodukttillverkarna är insatta i grunderna för gjutning, i de material som används och kan sköta och använda de maskiner, anordningar och arbetsredskap som behövs. De kan arbeta i något arbetsskede i ett gjuteri, såsom med tillverkning, gjutning av formar och kärnor eller med efterhantering och kvalitetssäkring av gjutstycken. De har specialiserat sig på antingen engångsformsmetoden eller metoden med permanent form. Till uppgifterna hör också att underhålla, rengöra och kontrollera den utrustning som används.

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Målen för grundexamen inom säkerhetsbranschen är att den som har avlagt examen har omfattande baskunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta, specialisera eller vidareutbilda sig inom samtliga områden som ingår i säkerhetssektorn, dvs. arbeten inom den tekniska branschen, logistikarbeten, miljöarbeten, servicearbeten och arbeten inom den privata säkerhetsbranschen.

Grundexamen inom säkerhetsbranschen ger grundläggande färdigheter för att utveckla yrkesskickligheten. De som avlagt examen är pålitliga, kvalitetsmedvetna, initiativrika samt serviceinriktade och samarbetsvilliga. De ska i varierande arbetssituationer i tjänst hos olika arbetsgivare eller som självständiga företagare kunna tillämpa de färdigheter och kunskaper som de lärt sig. De kan se sitt arbete som en del av en större uppgiftshelhet och kan i sitt arbete beakta arbetsuppgifterna hos olika samarbetsparter.

De som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen ska klara sig i en mångkulturell arbetsmiljö och klara sig på de bägge inhemska språken och på minst ett främmande språk i den egna arbetsmiljön och i olika arbetskontakter. I sitt arbete ska de kunna tillämpa metoder som stöder en hållbar utveckling av miljön. De ska kunna använda de tekniska redskap och anordningar som behövs i arbetet och ha de färdigheter som behövs för att använda den informations- och kommunikationsteknik som ständigt utvecklas i informationssamhället för att kunna inhämta kunskap och kommunicera interaktivt.

De som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen iakttar anvisningarna i sitt arbete och de ska ha initiativförmåga, vara påhittiga och ha förmåga att förutse situationer för att kunna fatta självständiga beslut. Som arbetstagare i ett företag eller som yrkesutövare ska de kunna betjäna kunderna och beakta deras behov. De ska känna till kundens och konsumentens rättigheter och skyldigheter och kan beakta dem i sitt arbete.

De som har avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen ska kunna sköta sitt arbete i enligt kvalitetssystemen. De ska ha en uppfattning om säkerhetsbranschens internationella och nationella konkurrensförmåga och kvalitetens förhållande till kostnaderna samt känner sitt ansvar i samtliga arbetsuppgifter. De som avlagt grundexamen ska kunna sköta sin hälsa och på så sätt upprätthålla sin arbets- och funktionsförmåga. De ska vara medvetna om de fysiska och psykiska hälsoriskerna i sitt yrke och kunna förebygga dem. De ska kunna se till säkerheten i arbetet och iaktta föreskrifter och anvisningar för arbetarskyddet.

De som har avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen ska ha den förmåga till inlärning som livslångt lärande förutsätter, såsom förmåga att utvärdera sitt eget lärande, bedöma och strukturera information, planera sina studier och ställa upp egna målsättningar för sitt lärande. De ska dessutom vilja och vara motiverade att fortgående utveckla sig själva. De som har avlagt examen ska ha färdigheter att flexibelt klara nya och varierande situationer och handla innovativt. De ska kunna lösa problemsituationer.

De som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen ska ha mångsidiga färdigheter för att klara av kommunikationssituationerna i arbetslivet och de ska kunna samarbeta med andra även i en mångkulturell arbetsmiljö. De som har avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen ska kunna handla ansvarsfullt, rättvist och enligt ingångna avtal och de ska i sitt arbete iaktta säkerhetsbranschens yrkesetik och tystnadsplikt. De ska vara toleranta och ha en jämlik inställning till andra människor. De ska kunna beakta andra individer och godkänna olika känslor och beteenden. Dessutom ska de kunna kontrollera sina egna känslor i situationer i arbetsorganisationen,kundbetjäningen och i andra interaktiva situationer. De ska kunna uppskatta det egna yrket och ha motivation att utveckla sig själva och sitt arbete.