Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Rakennus ja infra, logistiikka

Grundexamen i logistik

Logistikbranschen innefattar här biltransporter och lagring samt logistiska tjänster på flygplatser. Den sakkunnige inom transportbranschen transporterar människor och gods och kör fordon från en plats till en annan på ett effektivt och säkert sätt och betjänar kunderna så bra som möjligt. De som arbetar inom lagerbranschen hanterar och flyttar olika slags varor till lager och därifrån vidare till konsumenterna. De som arbetar i funktioner vid flygfältsservice underhåller byggnader på flygfältet samt flygplatsen och hanterar frakt. Det är en internationell bransch och den förutsätter att sakkunniga har ett brett kunnande och förmåga att utvecklas. Dessutom förutsätts det att de som arbetar inom branschen har förmåga att hantera olika slags bilar, arbetsmaskiner och anordningar, att de har informationstekniska färdigheter samt språkkunskaper.

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Branschens uppgift är att bygga upp vår dagliga miljö: bostads-, affärs-, industri- och förvaltningsbyggnader, kraftverk, hamnar, broar och vägar. I dagens byggande ägnas miljö och kvalitet, livscykeltänkande och ansvar för kulturmiljön allt större uppmärksamhet. Framöver kommer arbetet att handla särskilt om reparationsbyggande och underhåll av färdiga byggnader.

Grundexamen inom byggnadsbranschen

De som avlagt kompetensområdet för husbyggnad kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt utföra ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak och isoleringsarbete enligt planer och handlingar. De kan använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats samt rätta arbetssätt och material och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

De som avlagt kompetensområdet för markanläggning kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande och utföra vanliga schaktningsarbeten på en byggplats, installera kommunaltekniska regn- och avloppsvattensystem samt vattenledningar med utrustning. De kan leda maskinarbetet vid schaktning och använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats, rätta arbetssätt och material.

De som avlagt kompetensområdet för schaktningsmaskintransport kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande och de kan använda åtminstone en typ av schaktmaskin på ett säkert sätt i vanliga schaktningsarbeten och beakta anvisningar och bestämmelser. De kan utföra allmänna mätnings- och markeringsarbeten inom vanlig schaktning och använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats, rätta arbetssätt och material.

De som avlagt kompetensområdet för stenbranschen kan tillverka byggstensprodukter, utföra arbeten i grundläggningsskedet på en byggplats och montera byggsten. De kan tillverka olika byggstensprodukter för inredning, fasader och gårdar och andra byggda utemiljöer enligt ritningar samt göra monteringsunderlag för sten enligt givna planer och montera inredningssten, fasadsten, eldstäder och miljö- och marksten. De som avlagt examen behärskar grunderna i geologi och stenbrytningsteknik och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Grundexamen inom byggnadsbranschen

De som avlagt kompetensområdet för husbyggnad kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt utföra ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak och isoleringsarbete enligt planer och handlingar. De kan använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats samt rätta arbetssätt och material och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

De som avlagt kompetensområdet för markanläggning kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande och utföra vanliga schaktningsarbeten på en byggplats, installera kommunaltekniska regn- och avloppsvattensystem samt vattenledningar med utrustning. De kan leda maskinarbetet vid schaktning och använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats, rätta arbetssätt och material.

De som avlagt kompetensområdet för schaktningsmaskintransport kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande och de kan använda åtminstone en typ av schaktmaskin på ett säkert sätt i vanliga schaktningsarbeten och beakta anvisningar och bestämmelser. De kan utföra allmänna mätnings- och markeringsarbeten inom vanlig schaktning och använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats, rätta arbetssätt och material.

De som avlagt kompetensområdet för stenbranschen kan tillverka byggstensprodukter, utföra arbeten i grundläggningsskedet på en byggplats och montera byggsten. De kan tillverka olika byggstensprodukter för inredning, fasader och gårdar och andra byggda utemiljöer enligt ritningar samt göra monteringsunderlag för sten enligt givna planer och montera inredningssten, fasadsten, eldstäder och miljö- och marksten. De som avlagt examen behärskar grunderna i geologi och stenbrytningsteknik och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Grundexamen inom lantmäteribranschen

I branschen framställs tillförlitliga och aktuella kartor och numeriska kartdatabaser för samhällets och medborgarnas behov. De yrkesutbildade inom lantmäteri svarar också för att fastighetsuppgifterna och många andra geodata hålls uppdaterade och tillförlitliga. Arbetsmetoderna förutsätter gott datatekniskt kunnande.

Grundexamen inom lantmäteribranschen

De som avlagt grundexamen inom lantmäteribranschen kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i olika situationer i arbetslivet. De kan se sitt arbete som en del av större arbetshelheter och kan i sitt eget arbete beakta de uppgifter och förväntningar som sakkunniga inom närliggande branscher har. Sakkunniga inom lantmäteribranschen känner till de rekommendationer, anvisningar, föreskrifter och lagar som styr de egna arbetsuppgifterna samt utför sitt arbete enligt kvalitetskraven och författningarna. De kan planera och göra upp tidtabeller för sitt arbete utgående från handlingar, planer och ritningar. De hanterar arbetsredskap med omsorg. Sakkunniga inom lantmäteribranschen, det vill säga kartläggare, kan presentera och utvärdera sitt arbete samt utarbeta behövliga utskrifter och rapporter. De klarar av interaktionssituationer i arbetet på ett främmande språk och på det andra inhemska språket.

Grundexamen inom träindustrin

Kompetensområdet för snickeriindustrin, snickare

Det centrala kunnandet för snickare är förmåga att planera genomförandet av ett arbete med hjälp av ritningar och anvisningar. De ska ha en förmåga att använda träindustrins material och vidareförädlade varor på ett ändamålsenligt sätt, kännedom om och beakta träets egenskaper och beteende vid tillverkning av snickeriprodukter. De ska behärska ett säkert sätt att använda basmaskiner i snickeriindustrin i produktion av olika snickeriprodukter och en modern industriell tillverkningsteknik.

Kompetensområdet för träbyggnadsindustrin, industriträbyggare

Det centrala kunnandet för industriträbyggare är förmåga att planera genomförandet av ett arbete med hjälp av ritningar och anvisningar, förmåga att använda träindustrins material på ett ändamålsenligt sätt, kännedom om och beaktande av träets egenskaper och beteende vid tillverkning av träkonstruktionsprodukter. De ska behärska ett säkert sätt att använda basmaskiner i träbyggnadsindustrin i produktion av olika industriella träkonstruktionsprodukter och en modern industriell tillverkningsteknik.

Kompetensområdet för träskiveindustrin, skivprocesskötare

Skivprocesskötare kan arbeta säkert i drifts- och övervakningsuppgifter på en produktionslinje, utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion samt utreda eventuella störningar. De har i sitt arbete en god helhetsbild av produktionsprocessen för träskivor och av produkternas kvalitet samt kan i träbearbetningen beakta träets struktur, egenskaper och fel.

Kompetensområdet för sågindustrin, sågprocesskötare

Sågprocesskötare kan arbeta i drifts- och övervakningsuppgifter på en produktionslinje. De kan utföra konditionsövervakning och säkerställa processens störningsfria funktion samt utreda eventuella störningar. De behöver i sitt arbete ha en god helhetsbild av produktionsprocessen för och vidareförädlingen av sågvaror och av produkternas kvalitet och de kan i träbearbetningen beakta träets struktur, egenskaper och fel.

Yrkesexamen i servicelogistik

De som har avlagt yrkesexamen i servicelogistik har en helhetssyn på sin bransch och på den organisation där de arbetar. De arbetar självständigt, kundorienterat, effektivt och ekonomiskt samt enligt de författningar och föreskrifter som gäller den egna branschen. I sitt arbete drar de nytta av styr- eller lagerhanteringssystem.

De som har avlagt kompetensområdet för skötsel av order- och leveransprocesser har den yrkesskicklighet som krävs vid skötsel av order- och leveransprocesser. De använder de maskiner och anordningar som behövs i arbetet på ett säkert sätt. De kan planera sitt arbete så att det gagnar en organisations hela order- och leveransprocess så bra som möjligt.

De som har avlagt kompetensområdet för inköp har den yrkesskicklighet som behövs i uppgifterna i en operativ inköpsprocess. De kan planera sitt arbete så att det gagnar en organisations hela inköpsprocess så bra som möjligt.

De som har avlagt kompetensområdet för lagerlogistik har den yrkesskicklighet som krävs i de centrala lagerarbetena. De använder de maskiner och anordningar som behövs i lagerarbetet på ett säkert sätt. De kan använda de digitala nättjänster som behövs i lagerarbete. De kan planera sitt arbete genom att beakta lagerhållningen som en del av företagets order-leveranskedja.

Den studerandes övriga kunnande beror på vilka valbara examensdelar hen avlagt. Kunnande som krävs i de valbara examensdelarna:

  • Spedition - planera, organisera och bevaka speditions- och transportuppdrag i en internationell verksamhetsmiljö samt hålla kontakt med kunder och samarbetspartner i samband med uppdrag.
  • Utarbetande av en utvecklingsplan - identifiera utvecklingsområden samt utarbeta en välgrundad och genomförbar utvecklingsplan.
  • Försäljning av logistiktjänster och kundservice - utföra försäljnings- och kundservicearbete som anknyter till logistiktjänster samt ge kunder råd i frågor som gäller användning av organisationens logistiktjänster.
  • Produktion av logistiska distributionstjänster - utföra transport- och lagerhållningsarbete som anknyter till logistiktjänster.
  • Introduktion och arbetshandledning - introducera personer, bedöma deras yrkeskunnande och bedöma sitt eget kunnande i att ge introduktion.
  • Digital ärendehantering - hantera beställningar i en webbutik eller beställningar av digitala logistiktjänster, inleda leveranser och ge kunder instruktioner om användning av organisationens webbutik eller digitala tjänster.
  • Lagerarbete i ett tillståndspliktigt lager - arbeta inom ett valt specialområde, såsom lagring hos tullen och lagring av farliga ämnen, läkemedel eller livsmedel i enlighet med de författningar och föreskrifter som gäller specialområdet i fråga.

Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

Den som avlagt examen känner till verksamhetens krav och mål. Hen kan använda tillgängliga dokument och material. Hen använder effektivt de resurser som finns i verksamhetsmiljön. Personen kan arbeta självständigt och i samarbete i uppgifter inom lantmäteribranschen genom att lösa problem, utveckla verksamheten och beakta arbetshelheten. Hen presterar kvalitetsmässiga resultat och beaktar organisationens mål i sin egen verksamhet.

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

De som har avlagt yrkesexamen inom markanläggningsbranschen har yrkesskicklighet att arbeta i arbetsuppgifter inom markanläggningsbranschen. De som har avlagt examen behärskar principerna och spelreglerna för att arbeta i en arbetsgemenskap samt miljöaspekterna och miljökonsekvenserna i samband med arbetet. De känner till marken, arbetssätten inom markanläggning och de förhållanden samt material och användningsobjekt för markanläggning som påverkar dessa. De som har avlagt examen kan tillämpa sitt specialkunnande för att lösa sina arbetsuppgifter, planera sitt arbete och beakta övriga åtgärder och arbeten samt helhetssituationen inom arbetsplatsen.

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

De som har avlagt yrkesexamen inom markanläggningsbranschen har yrkesskicklighet att arbeta i arbetsuppgifter inom markanläggningsbranschen. De som har avlagt examen behärskar principerna och spelreglerna för att arbeta i en arbetsgemenskap samt miljöaspekterna och miljökonsekvenserna i samband med arbetet. De känner till marken, arbetssätten inom markanläggning och de förhållanden samt material och användningsobjekt för markanläggning som påverkar dessa. De som har avlagt examen kan tillämpa sitt specialkunnande för att lösa sina arbetsuppgifter, planera sitt arbete och beakta övriga åtgärder och arbeten samt helhetssituationen inom arbetsplatsen.